Блог
Научавайте първи

Научавайте първи най-новите добавени функционалности към i-cash. Следете за нови неща, които ще са полезни за бизнеса Ви.

Въпроси при подаването на декларация към НАП съгласно Приложение 32

Как да попълня декларацията към НАП?

Добавено: 29.01.19, 15:22
Въпроси при подаването на декларация към НАП съгласно Приложение 32

Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО?

 • СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

I-CASH отговаря ли на определението СУПТО?

 • Да, ако сте закупили и използвате Модул за бързи продажби на I-CASH за регистрация и проследяване на своите продажби, които изискват регистрация с фискално устройство, то вие използвате СУПТО разработено от Онлайн сървисиз ЕООД.

Трябва ли да подавам информация в НАП за това че използвам I-CASH?

 • Да, трябва ако сте закупили и използвате Модул за бързи продажби, за да управлявате своите продажби и издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство.

Какъв е срокът за подаване на информацията за СУПТО?

 • Ако сте регистрирани по ДДС и използвате СУПТО, трябва да приведете дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ от Наредба Н-18 (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 септември 2019 г. Срокът за подаване на информацията в НАП е до 31 май 2019 г. по Приложение № 32 Ако не сте регистрирани по ДДС срокът за подаване на информацията в НАП е до 31.08.2019 г.

Какво е наименованието на софтуера, който съм закупил от Онлайн сървисиз ЕООД и коя е версията, която трябва да декларирам в НАП?

 • Ако използвате Модул за бързи продажби на I-CASH, то наименованието на СУПТО, което трябва да декларирате пред НАП е : „ICASH.BG “.
 • Версията , която трябва да декларирате в НАП е 5.0.1

Какъв е номерът на I-CASH в списъка на НАП?

 • I-CASH е регистриран под номер 3 в публичния списък. Този номер можете да видите в сайта на НАП в списъка с одобрените софтуери.

От кого съм закупил правото на ползване (лиценза) за I-CASH?

 • Лиценз за използване на I-CASH може да закупите само от Онлайн сървисиз ЕООД. Онлайн сървисиз ЕООД е единственият разпространител на I-CASH.

Какъв е видът на моята инсталация, който трябва да посоча в декларацията пред НАП?

 • I-CASH не се нуждае от инсталация. I-CASH се използва като SaaS.

Коя дата трябва да се посочи за дата на инсталация/инициализация на СУПТО?

 • Трябва да посочите датата на сключване на Вашия договор с Онлайн сървисиз ЕООД.
 • В седем дневен срок след подписване на договора с Онлайн Сървисиз ЕООД трябва да подадете декларация в НАП съгласно Приложение 32

Какво е физическото местоположение на данните създавани от I-CASH?

 • I-CASH е облачно базиран търговски софтуер. Базата данни се съхранява на двойно подсигурени дейта сървъри на територията на ЕС. Използваната СУБД от I-CASH е MySQL, произвеждана и поддържана от Sun Microsystems. 
 • Ако ползвате I-CASH в декларацията за логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс трябва да посочите адреса в Интернет , чрез който достъпвате складовото си стопанство . https://icash.bg/login

Какъв е транспортния протокол за комуникация на I-CASH с базата данни (MySQL )?

 • Протоколът, който се използва за връзка между Модула за бързи продажби и базата данни е TCP/IP.

Каква е топология на връзката с базата данни, която I-CASH използва?

 • Модула за бързи продажби и Уеб приложението комуникират постоянно по между си, ако имаме наличие на Интернет връзка. Десктоп приложението разполага и с бутон за незабавно осъществяване на синхронизация между двата модула.

 • Топологията на връзката е тип "звезда".

Имам ли договор за поддръжка на I-CASH?

 • Ако имате сключен с Онлайн сървисиз ЕООД валиден договор за Допълнителна поддръжка и използвате Модул за бързи продажби като СУПТО, то вие трябва да посочите Онлайн сървисиз ЕООД (ЕИК 201851739), когато попълвате своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18). Ако имате сключен договор с друга компания за поддръжка на I-CASH, трябва да посочите нейните данни. 

Кои фискални устройства трябва да се посочат в декларацията?

 • Ако имате Модул за бързи продажби на I-CASH и свързани с него фискални устройства, трябва да посочите техните номера. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с Модул за бързи продажби на I-CASH според Наредба Н-18 нямате право да използвате фискални устройства, които не са свързани със I-CASH. Подробна информация това дали използваните от вас фискални устройства (ФУ) отговарят на изискванията на Наредба Н-18 може да получите от оторизирания сервиз, който ги обслужва.

Имам ли нефискални печатащи устройства свързани към I-CASH?

 • Според нашето тълкувание на наредбата всяко устройство (принтер) използвано за печат на документи от I-CASH и не е фискално (ФУ регистрирано и свързано с НАП) е нефискално. Това обхваща всички видове принтери – матрични, мастилено струйни, термо принтери, лазерни принтери и други. Естествено най-точна информация може да получите от сервизите за ФУ, които използвате или от експертите в приемните на НАП.


Има ли свързани други модули към СУПТО което използвам?

 • Що се касае до I-CASH, ако ползвате модула за бързи продажби то трябва единствено него да посочите като СУПТО. Няма други допълнителни модули за деклариране.

Имам ли допълнителни компоненти и разширения (plug-ins) към СУПТО?

 • Ако използвате софтуер за управление на продажбите различен от Модул за бързи продажби на I-CASH, то посочвате компонентите и разширенията, които са допълнително свързани към вашето СУПТО. Ако използвате Модул за бързи продажби на I-CASH такива разширения (plug-ins) няма и няма нужда да посочвате нищо допълнително.

I-CASH разполага ли с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29?

 • По т. 16 от Приложение №29 в I-CASH ще бъде осигурена функционалност за документиране на действията на потребителите на системата. Такава съществува и към момента, но са нужни допълнителни обработки, за да може тя да бъде по-ясна и достъпна чрез допълнителни справки в системата, които ще бъдат дефинирани за целта.
 • По т. 17 от Приложение №29 са спазени изискванията в I-CASH и към момента.
 • По т. 18 от Приложение №29 ще бъдат създадени описаните таблици съдържащи изискваната от НАП информация за:
   – Обобщени данни за продажбите
   – Данни за плащанията по продажбите
   – Детайлни данни за продажбите
   – Сторнирани продажби
   – Анулирани продажби
   – Обобщени данни за доставки
   – Детайлни данни за доставки
   – Движение на стоки за период
   – Таблици с номенклатури (всички изброени в Приложение 29)
 • По т. 19 от Приложение №29 ще бъде дефиниран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене, който ще предоставя достъп до изискваната от НАП информация.
 • Всеки клиент получава мейл с данни за достъп на автоматично генерирания одиторски профил.

Форма образец : тук

Таблица с кодове на търговски обекти : тук

Къде на сайта на НАП се намира въпросната декларация?

Навигираите: - www.nap.bg - Вход услуги с електронен подпис. - Декларации, документи или данни подавани от юридичски лица. - Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.

За допълнителни въпроси или нужда от помощ:

София
тел. 0899 991 288
имейл: support@icash.bg