fbpx
Не- СУПТО версия на I-CASH . Какво я различава?


Не- СУПТО 1

С удоволствие Ви съобщаваме, че търговски софтуер I-CASH вече предлага своя Не – СУПТО версия.

Това е осъществимо благодарение на измененията и допълненията на:

  • Закона за данък върху добавената стойност изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8.12.2020г

чл.118

(18) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 12.12.2020 г.) Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. 4. В търговски обект, в който лицето е избрало да ползва софтуер, включен в списъка по ал. 16, за управление на продажбите е длъжно да ползва само този софтуер.

  • Наредба Н-18, изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.21г.

Можете да се запознаете с пълния текст на стр. 120 от бр. 17 на Държавен вестник

Не- СУПТО : Какви са последствията от тези промени?

Вие сте собственик на бизнес. Желаете бързо, лесно и удобно да проследявате цялата дейност на Вашата фирма. Търговски софтуер като I-CASH систематизира желаната от Вас информация и Ви спомага да знаете всичко онова, което се случва във вашите обекти.

Въпреки това, досега законодателството в Република България имаше стриктни изисквания и специфики за функционирането на такъв тип софтуер. По-подробно може да се запознаете с тях на нашата статия „СУПТО – изисквания и специфики“

Тези условия утежняваха процеса на работа.

Благодарение на тези законодателни промени Вие получавате много по-големи възможности как да управлявате Вашата фирма без да се притеснявате от множеството формалности, наложени от ограниченията на Наредба Н-18 при използването на Софутер за управление на продажбите в търговските обекти.

Основната промяна с изменението на Закона за данъка върху добавената стойност е че вече имате право да използвате търговски софтуер като I-CASH без да имате задължението да го декларирате пред Националната агенция по приходите. По този начин Вие имате свободата да използвате такъв тип софтуер по Ваше усмотрение и да улесните дейността на Вашата фирма, без да се притеснявате от допълнителни изисквания и документации.

Ако вече работите със софтуер I-CASH и сте го декларирали пред Националната агенция по приходите по реда на чл.52з (1) от Наредба Н-18, то Вие използвате СУПТО- версия на I-CASH. Въпреки това и Вие имате възможността да се възползвате от не- СУПТО версията на I-CASH.

Как може да се възползвате от не- СУПТО версия на I-CASH?

Според изменението и допълнението на Наредба Н-18 Вие вече имате възможност да се откажете от направения избор, чрез подаване на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Отказът се счита за направен от деня, следващ деня на подаване на информацията към НАП.

И след тези фундаментални промени, относно използването на търговски софтуер настъпва най-важният въпрос:

Какви са основните разлики между СУПТО и не- СУПТО версията на I-CASH?

Мотивирани от законодателните промени ние разработихме за Вас не- СУПТО версия на I-CASH, която да улесни изцяло Вашата работа.

  • Повече възможности за редакция на операции и документи:

Знаем, че в процес на работа е напълно възможно да се допускат грешки. Именно затова в новата не- СУПТО версия на I-CASH Вие имате повече опции за редакция на операции и документи, които не са преминали през фискално устройство.

  • Работа без фискално устройство:

При СУПТО-версията на I-CASH, за да осъществите продажба Вие задължително трябва да имате фискално устройство, което да е свързано и готово за експлоатация. Това понякога затруднява работата и при наличие на технически проблем води до нежелани грешки. Именно заради това в новата не- СУПТО версия Вие избирате кога да свържете фискално устройство. При наличие на технически проблем Вие можете да продължите да работите.

  • Работа без уникален номер на продажба (УНП)

СУПТО-версията на I-CASH генерира при всяка започната операция на продажба уникален номер (УНП). При не-СУПТО версията това е осъществимо по Ваше усмотрение, ако има свързано фискално устройство. При неналичие на такова системата генерира уникален номер на продажбата в свободен формат.

  • Не е необходимо да предоставяте справки на НАП

СУПТО- версията на I-CASH е включена в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС. Това означава, че спазва всички изисквания и специфики на закона. Едно от тях е, че ползвателят на такъв тип софтуер трябва да го декларира през НАП по указания ред. Това от своя страна, дава правомощието на НАП при извършване на проверка на търговски обект да изисква справки за дейността на фирмата от софтуера.

При не- СУПТО версия това не е необходимо. Софтуерът не трябва да се декларира, а всички справки служат единствено за улеснение на дейността на фирмата.

 

Уверете се в предимствата на новата ни не- СУПТО версия.

А ако имате въпроси, свържете се с нашите консултанти на следните координати:

+359 887 701 224;

info@icash.bg.

support@icash.bg

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация