fbpx
В кои случаи издаването на фактура не е задължително?


Издаване на фактура 1

Не веднъж сме говорили за това колко е важно издаването на фактури и по какъв начин да изпълняваме това задължение с минимални усилия. 

Днес ще разгледаме друг аспект на издаването на фактури, а именно кога сме освободени от това задължение, според българското законодателство.

Правната уредба, на която ще се позовем се съдържа в Закона за данък върху добавена стойност, както и в материали, публикувани на официалната интернет страница на Националната Агенция за приходите. 

За доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице

Това е най-разпространената хипотеза. В случай, че вие предоставяте стока или услуга на физическо лице, издаването на фактура не е задължително. 

Разбира се, фискалният бон е задължителен атрибут, който документира сделката. Случаите, в които може да не се издава касов бон са стриктно изброени от българското законодателство и ще бъдат обект на друга наша статия. 

Издаване на фактура 2

За доставки на финансови услуги

Тук става на въпрос за онези финансови услуги, които са споменати в чл.46 в ЗДДС- отпускане на кредит, лизинг; сделки с валута, банкноти и монети; сделки с ценни книжа; сделки, свързани с платежни системи, електронни пари, дългове и вземания; сделки с дружествени дялове и акции; 

Предвид спецификата на този тип услуги е напълно логично те да бъдат освободени от задължението за издаване на фактури.

За доставки на застрахователни услуги

Подобно на финансовите услуги, така и застрахователните попадат в списъка на освободени от фактуриране. Става на въпрос за онези застрахователни и презастрахователни услуги, както и свързаните с тях, извършвани от застрахователни брокери и агенти.

Издаване на фактура 3

За доставки на услуги по електронен път от лица, неустановени в общността

Тази хипотеза е нова. Тя гласи “За доставки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или режим извън Съюза”; 

Породена е от последните законодателни промени в областта на електронната търговия и е отражение на насоките, наложени от Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 г. 

Какво означава “Режим извън Съюза”? 

Според най-новите изменения и допълнения на българското законодателство “Режим извън Съюза” може да се използва от данъчно задължено лице, което не е установено в Европейския съюз, за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти или потребители и които са с място на изпълнение в България.

За продажби на самолетни билети

При превоз на пътници със самолет, задължително се издава индивидуален или групов документ за превоз (билет). С оглед на това обстоятелство фактурите не са задължителни.

Издаване на фактура 4

При безвъзмездни доставки

В допълнителните разпоредби на ЗДДС е дефинирано какво означава безвъзмедна доставка, а именно доставка, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. 

Различните видове безвъзмездни сделки са посочени в чл.6 и чл.9 от ЗДДС. При такъв тип сделка обичайно се сключва договор за дарение или се издава протокол. Поради тази причина фактурирането не е необходимо. 

За доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци

Законът ограничава този случай само до определени хипотези, а именно когато за извършените от тях доставки:

  • се издава документ по реда на специален закон, или
  • се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
  • издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Важно е да се отбележи, че българското законодателство не налага задължение за издаване на фактури в гореизброените случаи, но няма и забрана за издаване на такава. В случай, че желаете фактура при такъв тип сделки е необходимо да окажете съдействие на другата страна за издаването.

Напомняме Ви, че във всички други хипотези издаването на фактура е задължително. I-CASH е търговски и складов софтуер, чрез който процеса по издаване на фактура е максимално улеснен. 

Опитайте и вие, като се регистрирате на https://icash.bg/bg/ и получите безплатен месечен достъп до програмата. 

 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация