fbpx
6.2.4. Продажби по артикули за период


Продажби по артикули за период

Справка „Продажби по артикули за период“

Справка „Продажби по артикули за период“ е достъпна в панел „Справки“, меню „По артикули“.

 

Справката предоставя подробна информация, относно извършените продажби на артикулите, въз основа на времеви способ.

Предоставя възможност за улеснено търсене, чрез избор на филтър по множество критерии: Обект, времеви диапазон- от дата, до дата; артикул;

Възможност за съхранение в различни файлови формати- PDF, CSV, XLS;

Стойностите в таблицата са систематизирани в колони. Чрез бутона „Покажи/ скрий колона“ се осъществя контрол върху видимостта им.

Представени са следните параметри:

  • Артикул
  • Артикулен номер
  • Баркод
  • Мярка- ползвувана мерна единица
  • Количество- продадено количество от дадения артикул
  • Средно претеглена доставна цена без ДДС. Цената е формулирана средно аритметично въз основа на всички доставни цени на дадения артикул
  • Обща доставна цена без ДДС. Формулира се от произведението на продаденото количество на дадения продукт и средно претеглената доставна цена без ДДС
  • Продажна цена без ДДС Функция, показваща сборът от единичните продажни цени, регистрирани при всяка продажба на дадения артикул без ДДС
  • Продажна единична цена Функция, показваща сборът от единичните продажни цени, регистрирани при всяка продажба на дадения артикул с ДДС
  • Обща цена без ДДС- стойността, която сме получили в следствие на продажбата на дадения артикул без ДДС. Изчислява се като произведение на продаденото количество по продажната цена без ДДС.
  • Обща цена за артикул- стойността, която сме получили в следствие на продажбата на дадения артикул с ДДС. Изчислява се като произведение на продаденото количество по продажна цена с ДДС.
  • Марж в сума без ДДС. Мярка, показваща рентабилността на движенията за дадения артикул. Формулира се като разлика между общата цена без ДДС и общата доставна цена без ДДС
  • Марж в сума с ДДС Мярка, показваща рентабилността на движенията за дадения артикул. Формулира се като разлика между общата цена с ДДС и общата доставна цена с ДДС
  • Марж в процент. Мярка, показваща рентабилността на движенията за дадения артикул, чрез стотна дроб. Изчислява се като съотношение на маржа в сума и общата доставна цена, съответно с или без ДДС

Справката извежда обобщена информация за цените, обвързани с посочените артикули за определения период. Възможност за проследяване на общите цени с ДДС; общите цени без без ДДС; общите доставни цени без ДДС; общите доставни с ДДС; марж в сума без ДДС; марж в сума с ДДС; марж в процент; общо операции.

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация