fbpx
8.4.1. Потребителски роли


Описание на роли

Достъп до операции всички

 • Продажбичекнато дава достъп на потребителя да достъпва продажби през Уеб. За да е активно обаче потребителя трябва да има достъп до обекта и до Уеб платформата. Отключва достъп до справки : Движение на стоки (обща), Движение на стоки (подробна), Изразходвани съставни артикули, продажби по артикули, Продажби по Артикули за период, Продажба – Рекламация,

 • Доставкичекнато дава достъп до Уеб за заприхождаване на склада.

 • Браковедостъп само през уеб за бракуване на стоки

 • Ревизииотключва достъп до панел ревизии

 • Прехвърлянияотключва се при два и повече обекта и при достъп на потребителя

 • Производствоотключва достъп до модул производство. Създаване на групирани артикули с възможност за тяхното заприхождаване и продажба. Системата генерира и прилежащите към операцията документи

 • Разпадотключва достъп до модул разпад

 • Приключване на сторноако е избрано потребителя ще може да приключва сторно операции. Изисква рестартиране на ПОС.

 • Рекламации от клиентивъзможност за връщане на стока от клиент. Започване на сторно (само за Web).

 • Корекции към доставчицивъзможност за редактиране на доставка

 • Команди касиОтключва панел с възможност за подаване на команди на касовия апарат от уеб. Трябва да е осъществена връзка касовия апарат – Пос и наличие на интернет връзка

 • Връщане от външна продажба – Достъп до функционалност , която позволява да се направи рекламация на продажба , която не фигурира в софтуера.

Достъп до стоки всички

 • Списък с артикулиотключва достъп до номенклатури с артикули. Възможност за редакция

 • Артикулни групидава достъп до групи артикули с възможност за редакция

 • Доп. мерни единициПри създаване на ново складово стопанство системата задава две единици бр (бройна) и кг (не бройна). Има възможност за създаване на неопределено количество бройни и не бройни единици

 • Групи баркодовеПри създаване на ново складово стопанство клиента има възможност да въведе един баркод за един артикул. Системата позволява добавянето на повече от един баркод на артикул.

 • Ценови правилаотключва система за лоялност . Възможност за добавяне на отстъпки на база на определени критерии. Виж статията за ценовите правила в блога.

 • Онлайн магазинПри активиран достъп до API тук се визуализират номенклатурите на артикулите след извършена синхронизация с онлайн магазин.

Достъп до финанси всички

 • Приходи – Неактивен при СУПТО. Възможност за въвеждане на допълнителни приходи в системата

 • РазходиНеактивен при СУПТО. Възможност за въвеждане на допълнителни разходи в системата

 • Група приходиНеактивен при СУПТО. Групиране на приходи.

 • Група разходиНеактивен при СУПТО. Групиране на разходи.

 • ФактуриСписък с фактури

 • Касови операцииНеактивен при СУПТО. Възможност за водене на касова книга.

 • Основание за ПКО/РКОНеактивен при СУПТО. Издаване на ордери.

Достъп до справки всички

 • Наличности в обектаДостъп до наличности: Справка Наличности, Наличности по обект и Наличности за период

 • Стоки с количества под минималнитеСписък с артикули с количества под минималните . Тези количества трябва да са въведени в артикули – допълнителни данни.

 • Движение на стокиОтключва две справки с информация за артикул как е влязъл в склада на каква цена . Какви търговски операции са извършени с него.

 • Вземания и задължения – Отключва достъп до справка Вземания и задължения обща и подробна справка

 • Финанси – Достъп справка движене по сметки

 • Приходи – Приходи, разходи и печалба трябва да са активирани, за да се получи достъп до финансови справки по потребители , каси , обекти

 • Разходи – виж Приходи

 • Печалба – Виж Приходи

 • Продажби с цена по-ниска от доставната – Достъп до справка

 • Отворени сметки – Отключва достъп до справка с отворени операции. Трябва да е пуснат достъп до Продажби.

 • Артикули с цена по-ниска от доставната – отключва достъп до справка списък с артикули с продажна цена по – ниска от доставната цена.

 • Списък отчети на всички оператори – Отключва достъп до справка с всички отчети на оператори изпратени от модула а бързи продажби

 • Текущи оборотиНеактивна

 • Партиди с изтекъл срок списък с всички партиди и изтекъл срок и уйджет на начална страница

 • Отчет по операториОтключва справката на начална страница оборот по оператори , но трябва да се даде достъп до нея в персонални настройки

 • Баланс по сметки Неактивна

 • Отчети ФП – Неактивна

 • Справки НАПОтключва достъп до всички таблици от т.15 до т.19 в приложение 29 от Наредба Н-18

Достъп до настройки всички

 • ПотребителиОтключва достъп до меню потребители с възможност за редакция и добавяне

 • Оператори по каси Неактивна функционалност

 • Мерни единицисписък с мерни единици. При създаване на складово стопанство се генерират:

  • бр – бройна

  • кг – не бройна

 • Данъчни груписписък с данъчни групи в България и прилежащите данъчни ставки към тях.

 • ДепартаментиНеактивна

 • Обектиотключва списък с обектите в складовото стопанство с възможност за добавяне на информация за всеки един от тях

 • Касиотключва меню със списък с всички физически и виртуални каси в складовото стопанство

  • Отключва справка служебно въведени и изведени суми

 • Типове транспорт Отключва меню с възможност за добавяне на транспортни средства за по – удобно попълване на Входящ контрол.

 • Банкови сметкиДава достъп до меню с банкови сметки. При въведени данни те ще се попълват автоматично при създаването на документи.

 • Методи на съхранениеВъзможност за добавяне на допълнителни места за съхранение на артикулите.

 • Начини на плащанепри създаване на складово стопанство се генерират три вида плащане обвързани с код в касовия апарат и един вид без код.

 • Настройки на принт сървъринастройка на мрежови фискален принтер

 • Документиотключва възможност за генериране на персонални документи и промяна на визуализацията на фактурите.

 • Видове документисписък с основни документи

 • Производители/Вносителидава достъп до списък с производители с възможност за редакция. Появява се поле в допълнителни данни за артикул , в което могат да се избират. След това се използват в дневника за входящ контрол.

 • Допълнителни статусидобавя една колона в справки с активна клетка към всеки ред. Има възможност да се въведат тези допълнителни статуси ръчно от потребителя и след това се избират от падащо меню в

 • Видове основания по ЗДДСотключва достъп до списък с основания по ЗДДС в възможност за редакция.

 • Контрагентиотключва достъп до списък с клиенти и доставчици с възможност за редакция

 • Фирмени даннидава достъп до данни на фирмата с възможност за редакция

 • Системни настройкиотключва достъп до конфигуриране на диапазон фактури, експорт към счетоводни програми, транспортни такси, документи по подразбиране при доставка и продажба, начисляване на отстъпки, конфигуриране на начален номер на баркод генератор, часови зони и формат на дата и час и въвеждане на брой дни за генериране на определени справки за отчетност.

 • Персонални настройкиперсонализиране на уйджетите на началната страница, настройка на основните начини на плащане по обекти

 • Абонаментинформация относно платени такси и срокове на активация на складовото стопанство

 • ПартидиАктивира работа с партиди. При доставка се появяват полета за попълване , а в артикулите маркер , с който потребителя избира дали артикулът ще ползва партидни номера и ще се въвеждат срокове на годност

 • Булмар настройкиотваря меню с възможност за въвеждане на данни с цел генериране на файл за импорт към счетоводни продукти на Крестън Булмар ООД.

 • Настройки на онлайн магазинпри активиран достъп до API се отваря меню с възможност за въвеждане на данни с цел извършване на интеграция с друг софтуер.

 • system_apiдава достъп до API

Продажби

 • Промяна на продажната ценаотключва възможност за промяна на цената на артикул по време на продажба.

 • Начисляване на отстъпкаотключва възможност за въвеждане на отстъпки при продажба. Трябва да е въведена стойност в допълнителни данни за потребител за ползване на максимален процент за отстъпки.

 • Изтриване на артикуливъзможност за изтриване на маркирани артикули в пос-а преди да е финализирана операцията.

 • Разрешено е разпечатване на бележка при финализиране на операцияв уеб скрива или показва бутон РАЗПЕЧАТАЙ за финализиране на продажба.

 • Уеб администраторпри активиране потребителят ще вижда всички операции в уеб. При не активен само операциите направени от потребител..

ПОС

 • Отчет ФП по дати – отключва бутон за пускане на месечни и годишни отчети от пос-а през касовия апарат

 • Достъп до интернет платформатапрехвърля към Уеб частта

 • ПОС Администраторвъзможност на потребителя да свали изначално базата данни

 • Изтриване на не принтирани артикулиотключва възможност на потребителя да трие артикули, който не са изпратени към нефискалния принтер

 • Местене на сметкивъзможност за прехвърляне и разделяне на сметка

 • Отчитане на касиеротключва бутон с отчет на потребител и възможност за изпращането му в Уеб

Импорт / Експорт

 • Импорт на артикули възможност за въвеждане на номенклатура артикули от .csv или екселски файл

 • Импорт на контрагентивъзможност за импорт на контрагенти от екселски файл

 • Експорт на артикули възможност за експорт на артикули в екселски файл(само за активни/платени стопанства)

 • Експорт на контрагентивъзможност за експорт на контрагенти в екселски файл ( само за активни/платени стопанства)

Партида

 • Партиди – дава достъп до списък с всички артикули и техните партидни номера

 • Партиди с изтекъл срокдостъп до справка с партиди с изтекъл срок

 • Нулиране на отрицателна партида – отключва достъп до функционалност за нулиране на отрицателна партида

Сервиз каси

 • Сервиз касидоработва се

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. За повече информация и настройки, моля посетете нашата Политика за използване на бисквитки.

Затвори