fbpx

Общи условия за предоставяне на право на ползване на Софтуер I-CASH

Последна актуализация: 01.09.2023г.

 

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1.1./1/Настоящите Общи условия уреждат условията и предпоставките за предоставяне на права за използването на Софтуер I-CASH на територията на Република България, както и условията и предпоставките за използването на Софтуер I-CASH от Клиентите.

/2/Настоящите Общи условия регламентират отношенията между  „Онлайн Сървисиз“ ООД и всеки негов Клиент, както в случаите на сключване на договор в писмена форма за предоставянето на правата на ползване на Софтуер I-CASH, така и в случаите, в които договорът за предоставяне на правата за ползване на Софтуер I-CASH е сключен онлайн, по реда, регламентиран в Раздел ІV от настоящите Общи условия.

1.2. /1/ „Онлайн Сървисиз“ ООД, наричано по-долу за краткост и Доставчик, e носител на правата на интелектуална собственост върху Софтуер I-CASH  във всичките му версии.

/2/ Доставчикът е носител на правата на интелектуална собственост върху търговската марка “I-CASH”. “I-CASH” е търговска марка на Европейския съюз № 018843179, вписана в Регистъра на марките на Европейския съюз от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

1.3. /1/ Правата за ползването на Софтуер I-CASH, се предоставят от „Онлайн Сървисиз“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201851739, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Тинтява  №15-17, имейл адрес: info@icash.bg, тел. за връзка: +359 2960 7123. „Онлайн Сървисиз“ ООД е регистриран по ДДС търговец. 

/2/ Правата за ползването на Софтуер I-CASH, се предоставят от „Онлайн Сървисиз“ ООД за определен период от време, в съответствие с избрания от клиента пакет/абонаментен план, по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

/3/ Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между  „Онлайн Сървисиз“ ООД като Доставчик на Софтуер I-CASH, неговите Дистрибутори и Клиенти. 

1.4. Правата за ползването на Софтуер I-CASH се предоставят от „Онлайн Сървисиз“ ООД, съгласно избрания от клиента пакет/абонаментен план и/или допълнително избрани опции/модули: допълнителен брой “Касов модул”, модули /POS/, допълнителен брой обекти /склад/, Модул “Онлайн магазин” /достъп до API/, допълнителен брой транзакции, допълнителна поддръжка или  други опции/модули, посочени на сайта https://icash.bg/bg/ в срок от един работен ден от кумулативното наличие на следните условия: 

1.4.1. наличие на сключен договор или допълнително споразумение към сключен договор /в писмена форма или онлайн/   по реда, посочен в Общите условия  за предоставяне на правата на ползване на Софтуер I-CASH, в съответствие с избрания от Клиента пакет/абонаментен план и/или допълнителни избрани опции/модули;

1.4.2. заверяване на банковата сметка на Доставчика с пълния размер на лицензионното възнаграждение/абонаментна такса, дължима от Клиента в съответствие с избрания от Клиента пакет/абонаментен план и/или  допълнителни избрани опции/модули.

1.4.3. Изпълнение на условията на т. 1.7.3, 1.7.4. и 1.7.5. от настоящите Общи условия;

1.5. Софтуер I-CASH може да се ползва и чрез активиране на уникални номера за идентификация или скреч карти, позволяващи безплатното му използване за определен период от време.

1.6. При създаване на нов клиентски профил по реда, предвиден в настоящите Общи условия, клиентът получава правото за ползване на демоверсия на софтуер I-CASH еднократно, за срок от 30 /тридесет/ дни от датата на попълването на регистрационната форма. 

1.7. /1/ „Клиент“ или  „Краен клиент“, който има право да ползва софтуер I-CASH, по смисъла на настоящите общи условия, е всяко лице, отговарящо на изискванията на алинея втора от настоящия текст, по отношение на което са налице следните условия: 

1.7.1. е сключило договор /в писмена форма или онлайн/, по силата на който му е  предоставено право да използва Софтуер I-CASH за определен период от време в съответствие с избрания от Клиента пакет/абонаментен план/ и/или допълнителни избрани опции; Договорът с  Клиента за предоставяне на права за ползването на Софтуер I-CASH, може да се сключи директно с „Онлайн Сървисиз“ ООД или посредством неговите дистрибутори,  както и по електронен път, при съблюдаване на правилата, посочени в Раздел IV от настоящите Общи условия.

1.7.2. е заплатило авансово пълния размер на лицензионното възнаграждение/ абонаментна такса, дължима от клиента за избрания пакет/абонаментен план и допълнително избрани опции ведно с дължимото ДДС; 

1.7.3. притежава клиентски профил в уебсайта https://icash.bg/ и е предоставило на Доставчика цялата необходима информация съгласно т. 2.4. от настоящите Общи условия; Клиентски профил на Клиента се създава чрез попълване на регистрационната форма на сайта от Клиента или от дистрибутора, чрез който се сключва договора. 

1.7.4.  е потвърдило, че е запознато с настоящите Общи условия и ги приема в подписания писмен договор или онлайн, по реда, предвиден в настоящите Общи условия;

1.7.5. е изпълнило други задължения, регламентирани в Раздел ІV от настоящите Общи условия при сключване на договор онлайн, като е потвърдило, че е запознато и съгласно с Политиката за защита на личните данни на „Онлайн Сървисиз“ ООД

1.7.6. е получило достъп за ползване на  Софтуер I-CASH за определен период от време в съответствие с избрания от Клиента пакет/абонаментен план,  при съблюдаване на сключения  договор и настоящите Общи условия; 

/2/ Правата за ползване на Софтуер I-CASH, „Онлайн Сървисиз“ ООД може да предостави на всяко юридическо лице, както и на всяко физическо лице във връзка с извършваната от него търговска или професионална дейност. В тази връзка Клиентът съгласно настоящите Общи условия  няма качеството на потребител по смисъла на пар.13 т. 1 от Закона за защита на потребителите.

/3/ За  „Клиент“ или „Краен клиент“ по смисъла на настоящите Общи условия, се счита и всяко лице, което е предприело или извършило едно или повече действия в съответствие с настоящите Общи условия за сключване на договор за получаване на права за ползване на Софтуер I-CASH;

1.8./1/ Софтуер I-CASH е облачно базиран търговски и складов софтуер, подходящ за търговски обекти, офиси, магазини, заведения, фитнес центрове и други търговски обекти, както и за мобилна  и онлайн търговия. 

/2/ Софтуер I-CASH е софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, който не е част от публичния списък, който Националната агенция на приходите поддържа съгласно чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с характеристики и в пакети, описани на електронната страница на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/.

1.9. На уебсайта  на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/, всички негови подстраници се съдържа цялата информация за: 

1.9.1. характеристиките и функционалностите на Софтуер I-CASH;

1.9.2. предлаганите пакети и включените в тях услуги;

1.9.3. видовете абонаментни планове и сроковете за които се предоставят;

1.9.4. цените на отделните пакети в зависимост от избрания от клиента абонаментен план;

1.9.5. предлаганите от Доставчика допълнителни опции/модули към отделните абонаментни планове/ пакети и техните цени, освен в случаите, в които те се определят по договаряне;

1.9.6. предлаганите от Доставчика пакети за поддръжка на Софтуера и техните цени ;

1.9.7. предлаганите от Доставчика допълнителни услуги и техните цени в зависимост от избрания от Клиента план за поддръжка и времеви диапазон от денонощието, в който се извършват, както и цените на допълнителните услуги в случаите, в които Клиентът няма сключен договор за поддръжка. 

1.9.8. опциите/услугите, за които цените се договарят между Доставчика и Клиента.  

1.9.9. броят безплатни обаждания от Клиента до Доставчика, включен във всеки пакет, цените на обажданията от Клиента до Доставчика извън броя безплатни обаждания, включен в избрания от Клиента пакет, в зависимост от избрания план за поддръжка и времеви диапазон от денонощието, в който се извършват, както и цените на обажданията за случаите, в които Клиентът няма сключен договор за поддръжка на Софтуера;

1.9.10. настоящите Общи условия в актуалната им редакция, съдържаща условията за ползване на сайта и предпоставките за предоставяне на права за ползване на Софтуер I-CASH , правила за регистрация и създаване на клиентски профил, за сключване на договор /писмен или онлайн/ за предоставяне ползването на софтуера съгласно избрания от Клиента пакет/абонаментен план и допълнително избрани опции, за заплащане на избраните пакети/абонаментни планове, допълнително избрани опции, пакет за поддръжка и/или заявени допълнителни услуги,  правата и задълженията на ползвателите/посетителите на сайта и друга правнозначима информация, в това число начина, по който Доставчикът потвърждава заявката, моментът, в който договорът за предоставяне на ползването на софтуера, допълнително избраните опции, пакет за поддръжка  или допълните заявените от Клиента услуги, се счита сключен, както и хипотезите, в които изпратените изявления на страните губят правно действие и не обвързват другата страна; 

1.9.11. Политиката за защита на личните данни на „Онлайн Сървисиз“ ООД;

1.9.12. Политика за бисквитките;

1.9.13.Указване на последователността от стъпки, които следва да се извършат,  полетата/бутоните, които следва да се натиснат/маркират, за да избере Клиентът желаната версия на Софтуера, пакет/абонаментен план, допълнително избрани опции, пакет за поддръжка или допълнителни услуги, да заяви  и изпрати поръчката, да се съгласи с Общите условия и Политиката за защита на личните данни; 

1.9.14. друга информация, имаща отношение към софтуера, предлаганите абонаментни планове, пакети и допълнителни услуги във връзка с ползването на софтуера; 

/2/ Доставчикът може да променя предлаганият софтуер в различните му версии, неговите характеристики и функционалности, предлаганите пакети и абонаментни планове, включените във всеки план услуги, допълнително предлаганите опции, пакети за поддръжка и допълнителни услуги, техните цени и цялата останала информация, находяща се на сайта;

1.10. /1/Достъпът до уебсайта https://icash.bg/bg/,е свободен, но за изпращане на заявка за предоставяне на права за ползването на софтуер I-CASH за избрания пакет/абонаментен план, избор на допълнителни опции, за заявяване на пакет за поддръжка или други допълнителни услуги, както и за предоставянето на достъп за ползване на  Софтуер I-CASH,  се изисква регистрация в уебсайта на „Онлайн Сървисиз“ и създаване на профил на Клиента. Регистрацията се прави при първа поръчка на Клиента. Регистрацията се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на уебсайта и в съответствие с т. 2.4. от настоящите Общи условия. Доставчикът изпраща имейл на Клиента, в който се съдържа линк за регистрация на клиента.

/2/ След успешна регистрация, Клиентът има задължението да уведоми Доставчика в срок от 3 /три/ работни дни, ако настъпят промени в информацията, посочена от Клиента при регистрацията. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика при всяка промяна в данните, които е предоставил на Доставчика, като в противен случай, Доставчикът не носи отговорност за изпратени уведомления и съобщения на друг имейл /които съобщения и уведомления се считат получени с изпращането им на предоставения при регистрацията имейл/, издаване на документи с неверни данни или каквито и да било други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на ползването на заявения софтуер, както и за всички допълнителни разходи, вреди или пропуснати ползи за Доставчика или трети лица. 

/3/ При подписване на договора /в писмена форма или онлайн/, регистрация на уебсайта,  подаване на заявки, потвърждаване, че е запознат и приема Общите условия, че е запознат и съгласен с Политиката за защита на личните данни на Доставчика и при извършване на други действия за изпълнение на условията по т. 1.7., Клиентът може да се  представлява само от неговия законен представител, посочен в Търговския регистър или регистър Булстат, прокурист или друго упълномощено за извършване тези действия лице. С извършването на регистрацията на сайта или по електронен път на  всяко едно от действията, посочени по-горе,  се приема, че извършващият действията декларира, че е представител /законен или по пълномощие/ на Клиента, че има правомощията да извършва действията от името на Клиента, както и че използва своята действителна самоличност и данни на Клиента. Всяко лице, използващо предоставените на Клиента при регистрацията потребителско име и парола, при извършването онлайн на всяко едно от действията, посочени по-горе, ще се счита за лице, което е упълномощено от Клиента/неговия законен представил да представлява Клиента пред Доставчика във връзка с предоставянето на права за ползването на Софтуер I-CASH, допълнителните опции/модули и/или допълнителни услуги, предоставяни от Доставчика.

/4/ Всяко лице, извършващо регистрация и подписващо договор онлайн, носи отговорност  за невярно попълване на данни и информацията за Клиента и за извършване на действия извън предоставените му правомощия по закон или пълномощие. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът, негов представител или трето лице, е попълнило неверни данни при регистрацията или е действало без представителна власт. 

ІІ. ПРАВИЛА И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР I-CASH НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ И УСЛУГИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Софтуерът I-CASH, може да бъде използван от крайни клиенти само след изпълнение на условията на т. 1.4 и т. 1.7 от настоящите Общи условия за предоставяне ползването на софтуерния продукт и за срока, обектите и/или касите на клиента, за които е сключен договор /в писмена форма или онлайн/ в съответствие с избрания от Клиента пакет/абонаментен план и заявените допълнителни опции;

2.2. /1/Договорът за предоставяне на правата за ползване на Софтуер I-CASH с крайни клиенти, наричан по-долу  и “основен договор”, може да се сключи и онлайн, по реда, предвиден в Раздел ІV от настоящите Общи условия.

/2/Договорът за предоставяне правата за ползване на Софтуер I-CASH може да се сключи освен директно с Доставчика, и с Дистрибутор на „Онлайн Сървисиз“ ООД, по реда, предвиден в Раздел V от настоящите Общи условия;

/3/ Писмената форма не е условие за действителността на договора за предоставеното ползване на софтуера.  

2.3. /1/Клиентът заявява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на Софтуер I-CASH във всеки един от следните случаи: 

2.3.1. с подписването на писмения договор с „Онлайн Сървисиз“ ООД за предоставяне ползването на Софтуер I-CASH;

2.3.2.с подписването на писмен договор с дистрибутор на „Онлайн Сървисиз“ ООД по реда, предвиден в Раздел V от настоящите Общи условия;

2.3.3. приемайки ги/съгласявайки се с Общите условия при попълването на  регистрационната форма в хода на създаването на  клиентски профил в https://icash.bg/;

2.3.4. при сключване на договор по електронен път за ползването на Софтуер I-CASH чрез избор на пакет/абонаментен план или  допълнително избрани опции  по реда на Раздел IV от настоящите Общи условия; 

2.3.5. /1/ при изменение на сключения договор /в писмена форма или онлайн/ за предоставяне на права за ползването на софтуера във връзка с добавяне на допълнителни опции/модули,  преминаване към пакет/абонаментен план с повече опции или др. случаи на изменение на сключения договор;

/2/Изразявайки съгласие с настоящите Общи условия по някой от посочените по-горе начини, клиентът се съгласява, че „Онлайн Сървисиз“ ООД може да променя едностранно настоящите общи условия, като променените общи условия обвързват Клиент с текущ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, с оглед разпоредбата на чл. 298 ал.1, т.2 от Търговския закон, ако не оспори конкретни нови текстове, с които не е съгласен, незабавно  след датата на публикуване на текста на променените общи условия на уебсайта www.icash.bg/terms/ или  уведомяването на Клиента за променените Общи условия на посочения от Клиента имейл адрес. 

/3/Изразяването на съгласие с настоящите общи условия от Клиента /в писмена форма или онлайн/ е условие за влизане в сила в основния договор за предоставяне на ползването на Софтуер I-CASH или на допълнително споразумение към основния договор, както и за получаване на достъп до ползването на софтуера и/или допълнителните услуги, предмет на сключения договор или допълнително споразумение към договора. 

2.4. /1/ В писмения договор за предоставяне на ползването на софтуера, с подписването на който на Клиента се предоставят права за използването на продукта, Клиентът задължително посочва ЕИК/Булстат, адрес на електронната поща, на който Клиентът се съгласява да получава всякакви съобщения и уведомления във връзка с възникналите договорни отношения между „Онлайн Сървисиз“ ООД и Клиента, информация дали Клиентът е регистриран по ДДС, както и телефон за връзка. Информацията относно седалището на Клиента и за представляващия  Клиента, необходими за издаване на фактурата, Доставчикът си набавя от Търговския регистър.

/2/При сключване на договор онлайн по реда, посочен в раздел ІV, Клиентът предоставя информацията по ал.1 при попълването на  регистрационната форма в хода на създаването на  клиентски профил в сайта https://icash.bg/bg/;

2.5. /1/ Посочените на уебсайта https://icash.bg/bg/ цени на предлаганите от Доставчика пакети/абонаментни  планове, са за един обект на Клиента и един касов модул /POS/.  

/2/ Доставчикът може да извършва допълнителни услуги във връзка с предоставеното право за ползване на Софтуер I-CASH срещу допълнително заплащане от страна на Клиента. 

/3/ Услуги, които не са включени в избрания от Клиента пакет/абонаментен план, се заплащат от Клиента като допълнителни опции/модули или допълнителни услуги. 

2.6. /1/ Към датата на изпращане на заявка/поръчка за сключването на договора за предоставяне на право за ползване на Софтуер I-CASH или в по-късен момент от действието на договора, към избрания от клиента пакет/абонаментен план за ползването на софтуера, могат да бъдат добавени допълнителни опции/модули, като: допълнителен брой “Касов модул”, модули /POS/, допълнителен брой обекти /склад/, Модул “Онлайн магазин” /достъп до API/, допълнителен брой транзакции, абонаментен пакет за допълнителна поддръжка или  други опции/модули, посочени на сайта https://icash.bg/bg/

/2/ Добавянето на допълнителни опции/модули към договора за ползване на софтуера /основния договор/, може да се извърши: 

2.6.2.1. при сключването на договора за предоставянето на ползването на Софтуер I-CASH / в писмен вид или онлайн/;

2.6.2.2. като изменение на сключения договор за предоставяне на право на ползване на софтуера със сключване  на допълнително споразумение между Доставчика и Клиента / в писмен вид или онлайн/, както и посредством дистрибутор на доставчика;

/3/ Добавянето на допълнителни опции/модули към договора за ползване на софтуера /основния договор/ се извършва: 

2.6.3.1. за целия период на действие на основния договор, в случаите, в които избор и добавяне на допълнителни модули е направено при сключването на договора;

2.6.3.2. за периода от датата на сключване на допълнителното споразумение до датата на изтичане  на срока на договора, ако Клиентът е заплатил авансово цената на избраната опция/допълнителна услуга ведно с дължимото ДДС за целия период до изтичане на срока на основния договор;

/4/ Заплащането на заявените допълнителни опции/модули, ведно с дължимото ДДС се извършва от Клиента авансово, най- късно в срок от 3 дни от сключването на договора за заявената допълнителна опция/модул в съответствие с текста на ал. 5 по-долу. 

/5/ Клиентът получава достъп до заявените допълнителни опции/модули след изразяване на съгласие и приемане на настоящите Общи условия и заверяването на банковата сметка на Доставчика, посочена в проформа фактурата, както следва:

2.6.5.1. с пълния размер на сумата, дължима за допълнителните опции/модули ведно с дължимото ДДС за целия срок на основния договор – в хипотезата на т. 2.6.3.1.

2.6.5.2.  с пълния размер на сумата за периода от датата на сключване на допълнителното споразумение до датата на изтичане  на срока на договора;

/6/ Заверяването на банковата сметка на Доставчика с цената за избрания пакет за техническа поддръжка ведно с дължимото ДДС, дава право на Клиента да ползва допълнителните услуги, предоставяни от Доставчика на цените, посочени в сайта за избрания пакет за поддръжка  до изтичане на срока на договора. 

/7/Ако Клиентът е избрал някой от предлаганите допълнителни опции/модули и е сключил договор или допълнително споразумение към договора за избраната опция/модул в някоя от хипотезите на т. 2.6./3/ в писмена форма или онлайн/, но не е заплатил авансово / в срока по т. 2.6. /4/ от настоящите Общи условия цената на допълнителната опция/модул  ведно с дължимото ДДС, в съответствие с т. 2.6. /5/, се приема, че допълнителното споразумение, с което към договора е добавена допълнителна опция/модул, не е породило правно действие.   

2.7. /1/Допълнителни или персонални услуги, в т.ч. обажданията по телефон, които са извън избрания от Клиента пакет/абонаментен план по основния договор,  се  заплащат отделно на Доставчика и не влизат в цените на пакетите/абонаментните. 

/2/ Предоставяните от Доставчика допълнителни услуги и техните цени са посочени на електронната страница на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/blog/others/more-services и  са в съответствие с избрания от Клиента абонаментен план/ пакет за поддръжка / в случай, че Клиентът е  добавил към избрания пакет за ползване на софтуера допълнителна опция „допълнителна поддръжка“/ и е заплатил авансово цената на пакета за поддръжка в съответствие с т. 2.6. /5/ по-горе, ведно с дължимото ДДС за периода, в който са предоставени  допълнителните услуги. 

/3/ Сайтът https://icash.bg/bg/blog/others/more-services съдържа и размера на цените за допълнителните услуги, които Клиентът заплаща, ако към момента на извършване на допълнителните услуги, към договора за ползване на софтуера между  Клиента и Доставчика, няма добавена опция „допълнителна поддръжка“ .

/4/ Ако Клиентът е избрал някой от предлаганите пакети за поддръжка и е сключил договор или допълнително споразумение към договора за избрания пакет за поддръжка в някоя от хипотезите на т. 2.6./3/ в писмена форма или онлайн/, но не е заплатил авансово / в срока по т. 2.6. /4/ от настоящите Общи условия/ цената на пакета в съответствие с т. 2.6. /5/ ведно с дължимото ДДС, се приема, че допълнителното споразумение, с което към договора е добавена опция/модул „абонаментен план/пакет  за техническа поддръжка“, не е породило правно действие и Клиентът заплаща допълнителните услуги като Клиент, който нямат сключен договор за поддръжка с Доставчика.

/5/ С подписването на писмено споразумение, между Онлайн сървисиз ООД и Клиента могат да се договорят допълнителни персонални услуги, които не се предлагат на сайта https://icash.bg/bg/blog/others/more-services.

2.8. /1/ Всяко обаждане от краен клиент, който разполага с права за използване на Търговски софтуер I-CASH, може да бъде разглеждано по три различни начина: като “обаждане за техническа поддръжка”, като “обаждане за техническа консултация” или като “обаждане за установен софтуерен проблем.”

/2/ “Обаждане за техническа поддръжка”, както се определя от Настоящите общи условия, представлява регистрирано и осъществено обаждане, посредством мобилно устройство, свързано с текущ проблем, засягащ функционалността „продажба“ на софтуер I-CASH. Обаждането следва да не надвишава продължителност от над десет минути. При продължителност на обаждането над десет минути, разговорът след всяка десета минута от обаждането, се счита за ново обаждане за техническа поддръжка от страна на Клиента.

/3/  Краен клиент, притежаващ права за ползване на Търговски софтуер I-CASH има ограничен брой безплатни “обаждания за техническа поддръжка”, според избрания от Клиента абонаментен план, посочени на www.icash.bg/prices/

/4/Допълнително добавената към договора опция/модул за допълнителна поддръжка не включва безплатни месечни обаждания. 

/5/ След провеждане на “обаждане за техническа поддръжка”, Доставчикът се ангажира да уведоми крайния клиент на посочената от него електронна поща за извършената безплатна услуга включена в предплатения от Клиента пакет/абонаментен план за ползване на софтуер I-CASH /с посочване на дата, час и номер, от който е направено обаждането/, както и за оставащия му брой безплатни обаждания до края на срока на абонаментния план. 

/6/ В случай че броят на “обажданията за техническа поддръжка”, предвидени в рамките на избрания от Клиента пакет/абонаментен план по основния договор, бъде надвишен, всички допълнителни “обаждания за техническа поддръжка” се считат за “Обаждания за техническа консултация” според определението в т. 2.8. /7/  и се таксуват от Доставчика като допълнителна услуга. Цените за тези допълнителни услуги са посочени на https://icash.bg/bg 

/7/ “Обаждане за техническа консултация”  по смисъла на Настоящите общи условия е регистрирано и осъществено обаждане, посредством мобилно устройство с продължителност до 10 /десет/ минути във връзка с ползване на Търговски софтуер I-CASH. При продължителност на обаждането над десет минути, разговорът след всяка десета минута от обаждането, се счита за ново обаждане за техническа поддръжка от страна на Клиента. 

/8/ Всяко “обаждане за техническа консултация” се заплаща на Доставчика като допълнителна услуга по цени, посочени на сайта  https://icash.bg/bg/ в съответствие с времетраенето на обаждането, и часовият диапазон, в който е извършено, както и в зависимост от това дали към договора между Клиента и Доставчика към датата на извършване на обаждането е добавена допълнителна опция/модул „допълнителна поддръжка“ и в съответствие с избрания от Клиента пакет за допълнителна поддръжка. 

/9/ След осъществяване на обаждане за техническа консултация от Клиент, „Онлайн Сървисиз“ ООД се ангажира да уведоми Клиента на посочената от него електронна поща за извършената услуга /с посочване на дата, час, номер и покана за нейното заплащане. Клиентът е длъжен да заплати предоставената му услуга в срок от 3 /три/ дни от изпращането на уведомплението за извършената услуга на електронната поща, посочена от Клиента. 

/10/ “Обаждане за установен софтуерен проблем“ се определя като обаждане, при което е установено несъответствие между техническите параметри, както са описани в документацията за функционирането на софтуера I-CASH на уебсайта https://icash.bg/bg/ и реалния функционален статус на софтуер I-CASH. Такова обаждане включва докладване за отклонение или нередности в работата на софтуера, които представят нарушение на установените технически спецификации и представяне на продукта I-CASH.

/11/ „Всяко обаждане за установен софтуерен проблем“ е предоставено безплатно за Крайния клиент и задейства процедура в съответствие с т. 3.28 от Общите условия. 

/12/ В случай че в процес на процедурата не се установи несъответствие между техническите параметри, както са описани в документацията за функционирането на софтуера I-CASH на официалния уебсайт и реалния функционален статус на продукта I-CASH, обаждането се третира като „обаждане за техническа поддръжка“ или „обаждане за консултация“ съгласно смисъла на настоящите Общи условия. 

/13/ В случай че обаждане е класифицирано като „Обаждане за техническа поддръжка“ съгласно определението, посочено в настоящите Общи условия, и в последствие се потвърди наличието на софтуерен проблем, причинен от Доставчика, съгласно смисъла на чл. 2.8. /10/, Доставчикът има задължението да възстанови това обаждане до края на текущия месечен период на клиента. 

/14/ В случай че обаждане е класифицирано като „Обаждане за техническа консултация“ съгласно дефиницията, предоставена в настоящите Общи условия, и клиентът е заплатил за него, а впоследствие се констатира наличието на софтуерен проблем, за който Доставчикът носи отговорност съгласно смисъла на чл. 2.8. /10/, Доставчикът има задължението да компенсира Клиента чрез предоставяне на ваучер за „обаждане за техническа консултация“. Този ваучер може да бъде използван от Клиента за получаване на техническа консултация по смисъла на 2.8./7/ и се предоставя до края на отчетния му период. 

2.9. /1/ Поддръжката от Доставчика при включена допълнителна опция/модул в съответствия с избрания от клиента абонамент за поддръжка, се извършва дистанционно /по електронна поща или чат/.

/2/ Отговорът на въпроси, изискващи експертно мнение на специалист, могат да бъдат забавени до няколко дни. Времето за реакция е в съответствие с естеството на зададения въпрос. 

/3/В цената за допълнително добавената към договора опция/модул за допълнителна поддръжка не се включва: 

2.9.1.посещения при клиент

2.9.2.обаждания по телефон и дистанционен съпорт

2.9.3. разрешаване на въпроси, свързани с фискалното устройство,  за които клиентът следва да се обръща към сервизната фирма, обслужваща касовия апарат; 

2.10. /1/ Посещение на място при клиент се предприема, ако въпросът за разрешаване е специфичен и изисква присъствие на член от екипа за поддръжка на място. 

/2/ Доставчикът извършва посещения на място само в района на гр. София. За посещения извън района на гр. София, Доставчикът може да препоръча свой дистрибутор. 

/3/ За посещения на място, Клиентът заплаща на Доставчика допълнително възнаграждение, което се определя на база посочените на уебсайта www.icash.bg/prices/ цени за посещение при клиент и труд на започнат час, в съответствие с времетраенето на услугата, часовият диапазон, в който се извършва, както и дали Клиентът има добавена опция за допълнителна поддръжка и какъв точно пакет за допълнителна поддръжка е избрал. 

/4/ след извършено посещение на място, „Онлайн Сървисиз“ ООД се ангажира да уведоми Клиента на посочената от него електронна поща за извършената услуга /с посочване на дата, времетраене и други детайли на извършената услуга/, придружена от фактура за извършената услуга. Клиентът е длъжен да заплати предоставената му услуга в срок от 3 /три/ дни от изпращането на фактурата на адреса на електронната поща, посочена от Клиента. 

2.11. /1/Предоставяните от Доставчика пакети/абонаментни планове за ползване на Софтуер I-CASH включват до 10 000 транзакции/операции на месец. При извършване на повече транзакции/операции месечно, Клиентът следва да добави към основния договор допълнителна опция/модул “допълнителен брой транзакции”, чрез избор на някой от предлаганите пакети в съответствие с месечния брой транзакции на клиента, като сключи допълнително споразумение с Доставчика по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 

/2/Предлаганите от Доставчика пакети за “допълнетелен брой транзакции”, договорът или допълнителното споразумение с доставчика, за които може да бъде сключен онлайн се отнасят за случаите, в които месечния брой транзакции на Клиента не надвишава 20 000 броя транзакции на месец. 

/3/ При транзакции, надвишаващи 20 000 броя транзакции на месец, добавянето на модул “допълнителен брой транзакции” се извършва с писмено споразумение по договорена между Клиента и доставчика цена. 

2.12. При изтичащ или изтекъл абонамент за ползане на Софтуер I-CASH, Клиентът получава права за ползването на Софтуера за нов период от време, след сключване на нов договор за ползване на софтуера и допълнителни модули/опции и изпълнение на всички условия за получаване на права за ползването на софтуера в съответствие с т. 1.7. от настоящите Общи условия. 

2.13./1/ Действащ договор за предоставяне на ползването на софтуер I-CASH може да бъде изменен чрез сключване на допълнително споразумение между доставчика и клиента /в писмена форма или онлайн/. 

/2/Със  сключване на допълнително споразумение между Доставчика и Клиента може: 

2.13.2.1. Да се добавят допълнителни опции/ модули към действащия абонамент. 

2.13.2.2 Да се премине към друг пакет с повече функционалности и/или допълнителни опции/модули;

2.13.2.3. Да се изменят условията на сключения договор по писмено споразумение между страните при съблюдаване на настоящите Общи условия.

/3/ С допълнително споразумение между Клиента и Доставчика при действащ договор, не може да се преминава към пакет с по-малко функционалности /пакет с по-нисък размер на възнаграждението/, както и да се договаря отпадане на опции/модули преди изтичане на срока на абонамента. 

/4/ Сключването на допълнително споразумение между клиента и доставчика може да стане чрез подписването му в писмена форма или онлайн, по реда, посочен в Раздел IV от настоящите Общи условия;

/5/  Доставчикът има право, при подновяване на абонамента, да предложи на Клиента допълнителни модули/ опции, базирани на неговото потребление през предходния отчетен период.

2.13.5.1. Клиентът има право да приеме или откаже тези предложения.

2.14. /1/При сключване на допълнително споразумение за преминаване към пакет с повече опции/модули, в срок от 3 /три/  дни от сключването на допълнителното споразумение за изменение на договора, Клиентът заплаща по банковата сметка на Доставчика разликата между: лицензионното възнаграждение/абонаментна такса за пакета с повече функционалности заедно с цената на допълнително заявените с подписване на допълнителното споразумение опции/модули за периода от датата на сключване на допълнителното споразумение до изтичане на срока на абонамента  и заплатените суми по първоначалния абонамент и допълнителните опции/модули от датата на сключване на допълнителното споразумение до изтичане на срока на договора при съблюдаване на разпоредбата на т. 2.6. /5/.  

/2/ Клиентът получава право за ползване на пакета с повече функционалности от датата, следваща датата на заверяването на банковата сметка на Доставчика, с пълния размер на сумата, определена по реда на 2.14./1/ ведно с дължимото ДДС.

/3/ В случай, че в посочения в ал. 1 /първа/ срок, банковата сметка на Доставчика, не е заверена с пълния размер на сумата, която Клиентът е длъжен да заплати във връзка с променения абонамент и/или  допълнително заявени услуги, се счита, че допълнителното споразумение за преминаване към пакет с повече опции/модули не е породило правно действие и между страните продължава да е в сила договора за предоставяне на ползването на софтуер I-CASH преди подписването на допълнителното споразумение за преминаване към пакет с повече опции/модули.

2.15. /1/Всеки клиент, който възнамерява да преустанови или е преустановил ползването на софтуер I-CASH, може да се възползва от предоставянето на услугата „достъп до данни /архив/ от складово стопанство“, ако до изтичане на срока на действащ договор за предоставяне на права за ползване на софтуер I-CASH или на договор за ползване на услугата „достъп до данни /архив/ от складово стопанство“, отправи искане за сключване на договор за ползване на  услугата за избран от Клиента  период, при цени за услугата, посочени сайта. 

/2/ Клиентът получава достъп до ползване на услугата „достъп до данни /архив/ от складово стопанство“, ако е сключил договор с доставчика/негов дистрибутор писмено или онлайн за ползването на услугата, заплатил е авансово, дължимата сума за ползването на услугата за срока, за който е сключен договора и е изпълнил условията на т.т. 1.7.2, 1.7.4 и 1.7.5. от настоящите Общи условия.

/3/ При сключване на договор за предоставянето на услугата „достъп до данни /архив/ от складово стопанство“ се прилагат по аналогия всички правила на настоящите Общи условия, регламентиращи правата, задълженията и отговорностите на страните във връзка със сключен договор за  предоставянето на   права за ползването на Софтуер I-CASH.

 

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР I-CASH ОТ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

3.1.Софтуерът I–CASH, може да бъде използван от крайни клиенти, на които са предоставени права за използването на софтуера по реда, предвиден в Раздел ІІ, както на информационните компютърни системи, достъпни през интернет, така и на компютърни системи, работещи в локални мрежи или на самостоятелни станции. 

3.2. Клиент може да използва предоставеният му за ползване Софтуер I-CASH за срок в съответствие с избрания пакет/абонаментен план,  при условие, че е заплатил авансово дължимото лицензионно възнаграждение/абонаментна такса в размер, съгласно избрания от клиента пакет/абонаментен план и допълнителни  опции/модули в съответствие с т. 2.6 /5/ ведно с дължимото ДДС , и при наличие на другите предпоставки, посочени в настоящите Общи условия. 

 3.3. /1/Клиентът дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, в съответствие с избрания пакет/абонаментен план, като заплащането изцяло на дължимото възнаграждение за избрания пакет за ползване на софтуера по основния договор, е условие за получаване на достъп за ползване на Софтуер I-CASH;

/2/ Клиентът дължи заплащане за допълнително заявените опции/модули авансово, в съответствие с разпоредбата на т. 2.6 /5/ в срок от 3 /три/ дни от датата на сключването на допълнителното споразумение към договора, като заплащането изцяло на дължимото възнаграждение за заявените допълнителни опции/модули в съответствие с т. 2.6 /5/, е условие за получаване на достъп за ползване на допълнително заявените опции/модули;

 3.4. В случай, че клиентът е избрал по-дълъг от едномесечен абонамент по основния договор, но не е заплатил авансово  дължимото лицензионно възнаграждение/такса за целия срок на абонамента ведно с дължимото ДДС в 3-дневен срок от датата на сключване на договора, договорът се счита за сключен на база  едномесечен абонамент, съгласно цените, обявени на сайта www.icash.bg/ценова-листа/, освен ако Клиентът и Доставчикът не договорят друго в допълнително споразумение към договора. 

3.5. В случай на закъснение при плащане на дължимите възнаграждения по договора за предоставяне на ползването на продукта, Онлайн Сървисиз ООД има право да начисли на  Клиента неустойка за закъснение в размер на 0.2 % върху размера на просроченото плащане за всеки просрочен ден. Неустойката не може да надвиши цената на плащането. Клиентът е длъжен да заплати начислената неустойка в срок от 7 /седем/ дни от датата на получаване на искането за плащане. 

3.6. Обявените на сайта www.icash.bg/ценова-листа/цени за предоставяне на ползването на Софтуер I-CASH, за допълните опции/модули и допълнителните услуги, са без ДДС, като клиентът следва да ги заплати ведно с дължимото ДДС, за да получи достъп до ползването на софтуера, допълнителната опция или допълнителната услуга.

3.7. Дължимото възнаграждение по договора за предоставяне на ползването на продукта, допълнително добавените опции/модули или допълнителни услуги, се заплаща на „Онлайн Сървисиз“ ООД по банковата сметка на дружеството, посочена във фактурата или проформа-фактурата. 

3.8. Клиентът получава достъп до програмата и има право да ползва продукта I-CASH, съгласно избрания от него абонаментен план, допълни опции/модули и/или допълнителни услугите, не по-рано от един работен ден от кумулативното наличие на  условията, посочени в т. 1.4 от настоящия Общи условия.

3.9. /1/След изтичане на срока на избрания план/абонамент по основния договор, Клиентът получава право за ползване на Софтуер I-CASH за нов период от време, ако сключи нов договор за ползване на правата върху Софтуер I-CASH.

/2/  При сключването на нов договор /в писмена форма или онлайн/ Клиентът получава право на ползване на Софтуера при условията на същия или друг, избран от клиента, абонаментен план, допълнителни опции или допълнителни услуги в срок от един работен ден от заплащането на лицензионното възнаграждение за избрания пакет/абонаментен план, допълнителни опции и/или услуги и наличие на другите предпоставки, посочени в т. 1.4 от настоящите Общи условия. 

3.10. В случай, че към датата на сключване на договора с Доставчика, Клиентът няма създаден потребителски профил по смисъла на 1.10. от Настоящите Общи условия, след заплащане изцяло на дължимото възнаграждение за избрания пакет/абонаментен план, „Онлайн Сървисиз“ ООД, създава за Клиента потребителско име и парола, с които Клиентът получава достъп до програмата.

3.11. При  ползването на Продукта за първи път, Клиентът има право да получи еднократно обучение за работа със Софтуера. Обучението Доставчикът извършва  дистанционно, посредством онлайн платформи за онлайн комуникация. Доставчикът може да избере да проведе обучението и в офиса на „Онлайн Сървисиз“ ООД.

3.12. /1/ Включените в заплатения абонамент допълнителни опции права/услуги във връзка с ползване на Софтуер I-CASH, и допълнителни опции/модули, са посочени на уебсайта www.icash.bg

/2/При промяна в техническите характеристики на Софтуера при действащ договор, Доставчикът може да предостави ползването, а Клиентът се съгласява да приема  предоставеното му  ползване на Софтуер I-CASH с променени характеристики, считано от датата, от която Доставчикът започва предоставянето на Софтуер I-CASH;

/3/ При промяна в предлаганите абонаментни планове/пакети за софтуер I-CASH, пакети за поддръжка, включените в тях услуги, предлаганите от Доставчика допълнителни опции, допълнителни услуги и др. промени в предоставените услуги, при действащ договор, Доставчикът може да предостави ползването, а Клиентът се съгласява да приема  предоставеното му ползването на Софтуер I-CASH с промени в предлаганите пакети/абонаментни планове, пакети за поддръжка, допълнителни  опции и допълнителни услуги, считано от датата, от която Доставчикът започва предоставянето на променените пакети, допълнителни опции и допълнителни услуги във връзка с предоставянето на права за ползването на Софтуер I-CASH; 

/4/ Не се променят цените по предплатените от Доставчика пакети/абонаментни планове, действали към датата на сключване на основния договор, до изтичането на сроковете на действащите  догодори, включително при промяна на техническите характеристики на Софтуера съгласно ал. 2 и/или  предлаганите пакети за ползване на Софтуер I-CASH, пакети за поддръжка или допълнителни услуги, съгласно ал. 3; 

3.13. Информацията, въведена от клиента в търговската програма, се съхранява на сървър, обслужван от Онлайн сървисиз ООД.

3.14. Всеки клиент има достъп само и единствено до данните, въведени в неговото складово стопанство.

3.15. Клиент с действащ договор може да получава информация и достъп до данните в програмата по всяко време.

3.16. Клиент с действащ договор може да заяви ползването му на допълнителни обекти и каси/касови модули  /POS/, да се абонира за допълнителна месечна поддръжка, като избере някой от абонаментните планове, по някой от начините, посочените в настоящите Общи условия, включително чрез  сайта www.icash.bg.

3.17. Крайният клиент може да използва Софтуер I-CASH само за целите за които е предназначен – въвеждане на данни в неговото складово стопанство и възможност за наблюдаване и проследяване на извършените продажби и операции в търговския обект. Всяко възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), показване публично на част или цялото съдържание на софтуера I–CASH, и използването му за цели, извън целите на договора за предоставяне на ползването на продукта, представлява нарушение на авторското и другите права на интелектуална собственост, при което Клиентът и всяко друго лице, което използва софтуера, за цели различни от предназначението на софтуера, договора за предоставяне на ползването на продукта или настоящите общи условия, дължи на „Онлайн Сървисиз“ ООД обезщетение за всяко нарушение в размер на 10 000 / десет хиляди / лв., като „Онлайн Сървисиз“ ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.18. Забраната за използване и възпроизвеждане по чл. 3.17 се прилага както за нерегламентираното ползване на софтуер I-CASH като съвкупност от всичките му елементи, в т.ч. всякакви изображения, снимки, видео, аудио, музика, текст, „аплети“ и др., вградени в Продукта, така и по отношение на всеки един от отделните компоненти на продукта;

3.19. Достъпът или употребата на Продукта от страна на дадено лице не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на ползване на Продукта.

3.20. Крайният клиент е длъжен да използва Продукта само в съответствие с договора, настоящите общи условия и инструкциите, предоставяни от „Онлайн Сървисиз“ ООД.

3.21. Крайният клиент няма право да премахва, променя или прикрива търговската марка или други означения за право на собственост, които се съдържат в или върху Продукта.

3.22.Крайният клиент няма право да отдава под наем, на лизинг, да предоставя ползването на продукта по какъвто е да начин, пряко или непряко да прехвърля или да разпространява продукта на трети лица, както и да разрешава достъп на трети лица до и/или да разрешава използване на функционалностите на Продукта, освен с цел за осигуряване на достъп до функционалностите на Продукта под формата на софтуерни услуги в съответствие с условията на тези Общи условия.

3.23. При всяко нарушение на разпоредбите на чл. 3.18, 3.20, 3.21 и 3.22, крайният клиент дължи неустойката, предвидена в чл. 3.17, като „Онлайн Сървисиз“ ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.24. При всяко нарушение на разпоредба на договора или настоящите общи условия от страна на крайния клиент, „Онлайн Сървисиз“ ООД може да развали договора поради неизпълнение, като в едностранното волеизявление за разваляне, изпратено на посочената от клиента електронна поща, даде допълнителен срок за изпълнение от три дни. Допълнителен срок за изпълнение не се дава, ако неизпълнението е свързано с нарушение на права на интелектуална собственост и ползване на продукта в нарушение на разпоредбите на настоящия договор и договорът се счита развален от датата на изпращане на съобщението на посочения от клиента адрес на електронната поща. При разваляне на договора поради неизпълнение на Клиента, Клиентът заплаща неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева, като „Онлайн Сървисиз“ ООД може  да претендира и за по-големи вреди.

3.25. „Онлайн Сървисиз“ ООД и Клиентът се задължават да не използват и разпространяват данни и информация, представляваща търговска тайна на другата страна, станала им известна във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на ползването на Софтуера, като страната, разпространила търговската тайна, отговаря при условията на Закона за защита на конкуренцията.

3.26. „Онлайн Сървисиз“ООД има право да прекрати достъпа на клиента до програмата при всяко неизпълнение на задължение на клиента, произтичащо от договора и настоящите Общи условия, в това число при просрочено или неточно изпълнено задължение за заплащане на дължима сума/лицензионното възнаграждение, част от него или дължимото ДДС, като го уведоми за преустановения достъп на посочения от Клиента адрес на електронната поща.

3.27. „Онлайн Сървисиз“ООД, не носи отговорност за работата на Продукта, ако устройството, от което се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за конкретния Продукт, съгласно изискванията за ползване или се ползва при нарушаване на техническите предписания за инсталация и работа с Продукта.

3.28./1/В случай на констатиран от „Онлайн Сървисиз“ ООД софтуерен проблем, свързан с продукта I-CASH, той се отстранява дистанционно от „Онлайн Сървисиз“ ООД;

/2/За установяването на естеството на проблема и отстраняването на софтуерен проблем, свързан с продукта I-CASH е необходимо Клиентът да предостави на „Онлайн Сървисиз“ ООД достъп до неговия компютър дистанционно, както и да съдейства активно при необходимост от влизане в режим на касовия апарат с натискане на бутони или комбинация от клавиши. В случай, че клиентът не предостави достъп до неговия компютър и/или не окаже съдействие за установяване на естеството на проблема и/или отстраняването му, от „Онлайн Сървисиз“ ООД не носи отговорност за установяване на проблема и отстраняването му.

/3/„Онлайн Сървисиз“ ООД не носи отговорност в случай на хардуерен проблем и/или лошо качество на хостинга или интернет услугата, които водят до проблеми при функционирането на продукта I-CASH .

/4/Установяването на софтуерен проблем се извършва с подписан от Клиента и „Онлайн Сървисиз“ ООД констативен протокол.

3.29. /1/Действащ договор за предоставяне ползването на Софтуер I-CASH се прекратява с изтичането на срока му или по взаимно писмено споразумение между Клиента и Доставчика;

/2/Клиентът не може едностранно да прекрати действащ договор и да иска връщането на предплатени суми по него. 

/3/ Доставчикът няма задължението да връща на Клиента заплатеното лицензионно възнаграждение/абонаментна такса за избрания пакет/абонаментен план, допълнителни опции или допълнителни услуги, предвид разпоредбата на алинеи 1 и 2 по-горе. 

3.30. Задължение на всеки Клиент, ползващ Продукта, е да посещава уебсайта www.icash.bg с цел да се запознае с актуализираните условия за ползване на продукта.

3.31. В случай, че някоя от страните в създалото се правоотношение между Клиент и Доставчик, следва да изпълни задължение, действие или бездействие „незабавно“, това задължение, действие или бездействието следва да се извърши най късно до кроя на следващия работен ден.

3.32. Спорове относно ползване на продукта I-CASH, които не могат да бъдат решени по пътя на преговорите, се разрешават от българския съд при прилагане на българския закон.

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР I-CASH И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОНЛАЙН

4.1.Договор за предоставяне на права за ползването на софтуерния продукт I-CASH или допълнително споразумение към сключен договор, може да да бъде сключено между Клиента и Доставчика „Онлайн Сървисиз“ ООД и онлайн,  чрез уебсайта на Доставчика  https://icash.bg/bg/

4.2. /1/Находящите се на уебсайта на „Онлайн Сървисиз“ ООД https://icash.bg/bg/ характеристики на предлагания софтуер I-CASH, цени на пакети/абонаменти за ползване на софтуерния продукт I-CASH, допълнителни опции, пакети за поддръжка, допълнителни услуги и другите условия за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт или допълнително споразумение към сключен договор, в т.ч. настоящите Общи условия за ползване на софтуерния продукт I-CASH, се явяват офертата на „Онлайн Сървисиз“ ООД за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт I-CASH онлайн;

 /2/„Онлайн Сървисиз“ ООД си запазва правото да променя цените за ползване на отделните пакети/абонаменти  за предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт I-CASH, допълнителни опции, пакети за поддръжка или допълнителни услуги като обявява новите цени на сайта www.icash.bg . Клиентът заплаща цената за ползване на софтуерния продукт I-CASH, заявени допълнителни опции и/или допълнителни услуги, актуална към момента на извършване на заявката за ползване на софтуерния продукт I-CASH от Клиента за избраната версия на софтуера, заявеният план/абонамент за ползване на софтуера,  допълнителни опции, пакети за поддръжка и/или допълнителни услуги, ако е заплатил изцяло лицензионното възнаграждение за избрания пакет за ползване на софтуера, допълнителни опции, пакети за поддръжка или допълнителни услуги в сроковете и при условията на настоящите Общи условия; 

/3/„Онлайн Сървисиз“ ООД може да променя едностранно настоящите Общи условия, като променените Общи условия обвързват Клиента с действащ договор, при условията на т. 2.3 ал.2 от настоящите Общи условия. 

/4/ Доставчикът може да променя техническите характеристики на предлагания Софтуер в отделните му версии, предлаганите пакети/абонаменти за ползване на софтуера, допълнителни опции/модули, пакети за поддръжка и/или допълнителни услуги, които промени обвързват Клиент с действащ  по реда, предвиден в Раздел III на настоящите Общи условия.  

/5/В срока по т. 1.6., Клиентът може да заяви онлайн и да получи демоверсия на продукта, с цел запознаване с характеристиките му; 

4.3./1/ За сключване на договор за предоставяне на права за ползването на софтуерния продукт I-CASH чрез уебсайта https://icash.bg/bg/, Клиентът следва да притежава клиентски профил в уебсайта https://icash.bg/bg/. Ако до момента няма създаден такъв, Клиентът следва да извърши регистрация чрез попълване на регистрационната форма и да потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил при съблюдаване на условията, посочени в т. 1.10. от настоящите Общи условия; 

/2/ Условие за извършване на регистрацията и създаване на профил е изразяването на съгласие с настоящите Общи условия и приемането им с отбелязване/маркиране на полето „Съгласен съм и приемам Общите условия/;

/3/ Условие за извършване на регистрацията и създаване на профил е потвърждение от страна на Клиента, че е запознат и съгласен с Политиката за защита на личните данни на „Онлайн Сървисиз“ ООД с отбелязване/маркиране на полето „Съгласен съм и приемам Политиката за защита на личните данни на Онлайн Сървисиз /;

/4/ Чрез регистрацията, клиентът придобива потребителско име, парола и номер на складово стопанство, с които се идентифицира при отправяне на заявки за сключване на договор за ползване  на предлаганите от Доставчика пакети за ползване на софтуерния продукт  I-CASH, допълнителни модули или допълнителни услуги чрез уебсайта  на „Онлайн Сървисиз“ ООД https://icash.bg/bg/, както и при отправяне на заявка за сключване на допълнително споразумение към действащ договор по електронен път. 

/5/Клиентът е отговорен за поддържането на своя профил и парола, както и за защитения достъп до собствения си компютър/мобилно устройство;

/6/ Профилът в уебсайта https://icash.bg/bg/ е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента с действащ договор /неговият законен представител или пълномощник/ да има достъп до информацията за всички заявени услуги чрез уебсайта, както и да променя паролата си. 

/7/ Клиентът е отговорен за всички извършени действия и последици, настъпили в резултат на използване на създадената парола и профил. 

/8/ С въвеждането на информацията за създаване на клиентския профил, представителят на Клиента / законен представител или пълномощник/ декларира, че: 

4.3.8.1. използва своята действителна самоличност;

4.3.8.2. има правомощията да извършва действията от името на Клиента;

4.3.8.3.предоставя само вярна, точна, актуална и пълна информация;

4.3.8.4. ще информира Доставчика за всякаква промяна в информацията, която е предоставил при създаването на профила в сроковете, посочени в настоящите Общи условия, за да е предоставената информация вярна, точна, актуална и пълна; 

4.3.8.5.е съгласен с Общите условия на уебсайта;

4.4. Освен информацията за предлагания софтуер и пакети услуги, уебсайтът https://icash.bg/bg/, предоставя на Клиента възможност да отправи заявка за сключване на договор за предоставяне на ползването на Софтуер I-CASH в предлаганите от Доставчика пакети, допълнителни модули/опции,  пакети за поддръжка и/или допълнителни услуги, както и да сключи договори или допълнителни споразумения към сключен договор по реда, предвиден в настоящите общи условия; 

4.5.За сключване на договор за предоставяне на права за ползването на софтуерния продукт I-CASH или допълнително споразумение към действащ договор чрез уебсайта https://icash.bg/bg/, Клиентът с клиентски профил, следва да извърши посочените в текстовете по-долу  последователни действия, в зависимост от това дали желае да сключи договор или допълнително споразумение към действащ договор, както и от вида на допълнителното споразумение, което Клиентът желае да сключи, следвайки инструкциите на сайта: 

/1/За сключване на договор за предоставяне на права за ползването на софтуерния продукт I-CASH чрез уебсайта https://icash.bg/bg/ , Клиентът с клиентски профил, следва да извърши следните последователни действия, следвайки инструкциите на сайта:

4.5.1.1. да маркира полето: Сключване на договор

4.5.1.2.  да избере пакет/абонаментен план за ползване на  Софтуер I-CASH, чрез маркирането на полето на избрания абонаментен план;

4.5.1.3. да избере за какъв срок желае да сключи договор;

4.5.1.4. да избере допълнителни опции/модули, ако Клиентът желае да добави някоя от опциите, посочени в т. 2.6 /1/ от настоящите Общи условия или други допълнителни опции, предлагани на уебсайта https://icash.bg/bg/ чрез маркирането на полето на избраната/ните опция/ции;

4.5.1.5. да избере някой от предлаганите пакети за допълнителна поддръжка, ако Клиентът желае да ползва опция  “допълнителна поддръжка“;

4.5.1.6. да избере някой от предлаганите пакети за “допълнителен брой транзакции”, ако Клиентът желае да ползва услугата “допълнителен брой транзакции”;

/2/ За сключване на допълнително споразумение за добавяне на допълнителни опции/ модули към действащ договор за предоставяне на права за ползването на софтуерния продукт I-CASH чрез уебсайта https://icash.bg/bg/, Клиентът с действащ договор, следва да извърши следните последователни действия, следвайки инструкциите на сайта:

4.5.2.1.да маркира полето: Сключване на допълнително споразумение за добавянето на допълнителни модули  или пакет с повече функционалности;

4.5.2.2. да избере допълнителни опции/модули от посочените в т. 2.6 /1/ от настоящите Общи условия или други допълнителни опциии, предлагани на уебсайта https://icash.bg/bg/, които Клиентът желае да добави, чрез маркирането на полето на избраната/ните опция/ции;

4.5.2.3. да избере някой от предлаганите пакети за допълнителна поддръжка, ако Клиентът желае да ползва опция  “допълнителна поддръжка“;

4.5.2.4. да избере някой от предлаганите пакети за “допълнителен брой транзакции”, ако Клиентът желае да ползва услугата “допълнителен брой транзакции”;

/3/ За сключване на допълнително споразумение за преминаване към пакет с повече функционалности чрез уебсайта https://icash.bg/bg/, Клиентът с действащ договор, следва да извърши следните последователни действия, следвайки инструкциите на сайта:

4.5.3.1.Да маркира полето: Сключване на допълнително споразумение за добавянето на допълнителни модули  или пакет с повече функционалности;

4.5.3.2.  да избере пакет/абонаментен план за ползване на  Софтуер I-CASH с повече функционалности, чрез маркирането на полето на избрания абонаментен план с повече функционалности;

4.5.3.3. да избере допълнителни опции/модули от посочените в т. 2.6 /1/ от настоящите Общи условия или други допълнителни опциии, предлагани на уебсайта https://icash.bg/bg/, които Клиентът желае да добави, чрез маркирането на полето на избраната/ните опция/ции;

4.5.3.4.. да избере някой от предлаганите пакети за допълнителна поддръжка, ако Клиентът желае да ползва опция  “допълнителна поддръжка“;

4.5.3.5. да избере някой от предлаганите пакети за “допълнителен брой транзакции”, ако Клиентът желае да ползва услугата “допълнителен брой транзакции”;

/4/ За сключване на договор за предоставяне на услугата „Достъп до данни /архив/ от складово стопанство“ чрез уебсайта https://icash.bg/bg/, Клиентът, следва да извърши следните последователни действия, следвайки инструкциите на сайта:

4.5.4.1. Да маркира полето: Сключване на договор за „Достъп до данни /архив/ от складово стопанство“;

4.5.4.2. да избере срока, за който да бъде ползвана услугата „Достъп до данни /архив/ от складово стопанство“;

/5/ Сключване на допълнително споразумение по реда на т. т. 4.5/2/, 4.5/3/ и на договор по   4.5/4/, може да се извърши, ако са налице предпоставките за сключването на заявеното допълнително споразумение или договор в съответствието с разпоредбите на Раздел III от настоящите Общи условия;  

/6/С натискането на бутона „Назад“, Клиентът може се откаже или да промени избраната версия на Софтуер I-CASH, избраният абонаментен план, допълнителни опции/модули, срока, вида на допълнителното споразумение или договор, който желае да сключи и др. маркирани полета ; 

/7/ Преди да изпрати на Доставчика заявка за сключването на договор или допълнително споразумение към действащ договор, Клиентът следва да се запознае с настоящите Общи условия, които уреждат правата и задълженията на Клиента и Доставчика във връзка с предоставянето ползването на Софтуера, избраните допълнителни модули/ опции и/или допълнителни услуги и всички други условия на договорното правоотношение, което ще възникне при сключването на договора/допълнителното споразумение между Клиента и Доставчика; 

/8/ Преди да изпрати на Доставчика заявка за ползването на избраната версия на Софтуера, избрания абонаментен план, допълнителни модули/опции или допълнителни услуги, Клиентът следва да се запознае с „Политиката за защита на личните данни“ на „Онлайн Сървисиз“ ООД;

4.6. /1/ С натискането на бутона „Заяви поръчката”, Купувачът прави изявление, че приема условията на Доставчика за сключване на договора за предоставяне ползването на софтуера, респ. допълнителното споразумение към действащ договор и офертата на „Онлайн Сървисиз“ ООД за избраната от Клиента версия на Софтуер I-CASH, избрания абонаментен план, допълнителни опции, и/или допълнителни услуги, в т.ч. технически характеристики на продукта, включени услуги в избрания абонаментен план, цена на избраните пакети за ползване на софтуера и/или техническа поддръжка, допълнителни опции и цени на допълнителни услуги в зависимост от избрания пакет за поддръжка, както и условията, при които се предоставят/ или за  сключването на договор за предоставяне на услугата “достъп до данни от складово стопанство”;

/2/ С натискането на бутона „Заяви поръчката“, Клиентът декларира и достоверността и актуалността на предоставените в регистрационната форма за създаване на клиентски профил  и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и приело офертата от името на Клиента чрез натискане на бутона „Заяви поръчката“, декларира и обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано като управител или прокурист в Търговския регистър или негов пълномощник.

4.7. /1/„Онлайн Сървисиз“ ООД има право да извърши собствена проверка по отношение на наличието на предпоставките, залегнали в настоящите Общи условия за сключването на договор/допълнително споразумение въз основа на заявената поръчка, както и по отношение на Клиента/лицето, което я е заявило, включваща и проверка на съответствието между попълнените в профила на Клиента данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър, в т.ч. да изиска документи от лицето, направило заявката и др. 

/2/„Онлайн Сървисиз“ ООД има право да се откаже от договора, сключен посредством сайта https://icash.bg/bg/, без да носи отговорност за това, ако не са налице предпоставките на настоящите общи условия за сключване на договор/допълнително споразумение, попълнените данни на клиента в профила и/или поръчката не съответстват на данните в Търговския регистър, Клиентът е в неизпълнение на свое задължение по предходен договор с Доставчика, в случай на съмнения, че лицето, което е отправило заявката няма право да представлява Клиента, съмнения за  злоупотреба от Клиента респ. физическото лице, което се представя за негов законен представител или пълномощник или по-други причини, без да е нужно Доставчикът да аргументира пред Клиента едно или друго свое действие  във връзка с правата да не сключи договор по подадена заявка или да се откаже от сключен договор, посочени по-горе. 

4.8. /1/ Достъвчикът потвърждава поръчката чрез уебсайта https://icash.bg/bg/. Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес, посочен от Клиента по реда на т. 2.4. от настоящите Общи условия,  само ако по някаква причина поръчката не е потвърдена чрез уебсайта, чрез който се извършва сключването на договора, за което Клиентът е уведомил Доставчика; 

/2/ Доставчикът може да се възползва от правото си да се откаже от сключването на договора, регламентирано в т. 4.7 като изпрати съобщение на Клиента за отказа си, без да е необходимо да се аргументира в срок от 7 /седем/ работни дни. 

4.9./1/За сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт с „Онлайн Сървисиз“ ООД или допълнително споразумение за допълнителна опция или допълнителна услуга онлайн, както и при сключването на договор за предоставяне на услугата “достъп до данни от складово стопанство”, Клиентът трябва да приеме настоящите Общи условия за ползване на софтуер I-CASH. В противен случай между Клиента и „Онлайн Сървисиз“ ООД не може да възникне договорно правоотношение с предмет предоставяне на правата за ползването на Софтуер I-CASH за избрания от Клиента пакет/абонаментен план, допълнителни опции/модули и/или допълнителни услуги.

/2/При маркиране на полето „Приемам Общите условия“ на сайта https://icash.bg/bg/, с който Доставчикът потвърждава поръчката по реда на 4.9. /1/, Клиентът прави изявление, с което потвърждава, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема;

/3/ Без приемане на Общите условия по предвидения по-горе ред, Клиентът не може да заяви поръчка за сключване на договор/допълнително споразумение онлайн. 

4.10. /1/ За сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт с „Онлайн Сървисиз“ ООД или допълнително споразумение за допълнителна опция или допълнителна услуга онлайн, както и при сключването на договор за предоставяне на услугата “достъп до данни от складово стопанство”, Клиентът трябва да се запознае и да приеме „Политиката за защита на личните данни на Онлайн Сървисиз ООД“. 

/2/С маркиране на полето  „Запознат съм с „Политиката за защита на личните данни на Онлайн Сървисиз“ на сайта https://icash.bg/bg/, с който Доставчикът потвърждава поръчката по реда на 4.10. /1/,  Клиентът заявява че е запознат, съгласен е и приема „Политиката за защита на личните данни на Онлайн Сървисиз ООД“;

/3/ Без изразяване на съгласие с Политиката за защита на личните данни на Онлайн Сървисиз по предвидения по-горе ред, Клиентът не може да заяви поръчка за сключване на договор/допълнително споразумение онлайн. 

 4.11./1/С потвърждаването на приемане на поръчката от Доставчика по реда на т. 4.8./1/,  Договорът между страните за предоставяне на ползването на софтуерния продукт I-CASH или допълнителното споразумение между Клиента и Доставчика, както и за сключването на договор за предоставяне на услугата “достъп до данни от складово стопанство”, се счита сключен/о при действието на Общите условия и другите условия на сайта www.icash.bg/registration-terms/.

/2/Срокът на сключения договор/допълнително споразумение започва да тече от датата, на сключване на договора по смисъла на т. 4.11 /1/;

/3/ Клиентът изтегля проформа- фактура, по която следва да извърши плащането от уебсайта, чрез който се сключва договора. Доставчикът изпраща на Клиента на посочения от Клиента имейл,  проформа фактура за заплащане на заявените с  поръчката услуги само в случай, че по някаква причина проформа -фактурата не може да бъде изтеглена от уебсайта, чрез който се сключва договора, за което Клиентът е уведомил Доставчика;

4.12. Договорът се сключва на български език. 

4.13. Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява автоматично, ако в срок от 7/седем/ дни, считано от датата на сключване на договора по смисъла на т. 4.11 /1/, банковата сметка на Доставчика, посочена в проформа фактурата, не е заверена с пълния размер на дължимата сума за избрания абонамент и допълнително избрани опции. 

4.14. Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената.

4.15.Клиентът може да се откаже или да промени поръчка преди изпращане на изявлението за сключване на договора/допълнителното споразумение;

4.16. „Онлайн Сървисиз“ ООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

4.17.Разменените изявления във връзка със сключването на договора чрез сайта https://icash.bg/bg/, се съхраняват от „Онлайн Сървисиз“ ООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след изтичането на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

4.18.Условие за предоставяне ползването на продукта от страна на „Онлайн Сървисиз“ ООД е извършване на авансовото плащане на дължимото възнаграждение от страна на Клиента в съответствие със сключения договор/допълнително споразумение и изпълнение на другите условия, залегнали в настоящите Общи условия;

4.19. С приемането на условията на уебсайта https://icash.bg/bg/ по реда на т. 4.6./1/ и т. 4.9. /2/, Клиентът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената за предоставяне на ползването на продукта и допълнително избрани опции и/или услуги;

4.20. Цената съгласно избрания абонамент и/или допълнителни опции и/или услуги, се заплаща от Клиента по банковата сметка на „Онлайн Сървисиз“ ООД, в срок от 3/три/ дни, считано от датата на сключване на договора по смисъла на т. 4.11./1/; Цената на избрания от клиента абонамент се заплаща по банковата сметка на „Онлайн Сървисиз“ ООД, посочена във фактурата/проформа-фактурата, която доставчикът изтегля от уебсайта след потвърждаването на поръчката от страна на Доставчика. Проформа-фактурата може да бъде изпратена от Доставчика  на посочения от Клиента електронен адрес, само ако проформа-фактурата не може да бъде изтеглена от Клиента от уебсайта, чрез който е сключен договора, за което Клиентът е уведомил Доставчика.  

4.21. Изпратените изявления от Клиента във връзка със сключването на договор за предоставяне на софтуер I-CASH или допълнително споразумение към действащ договор, както и за сключването на договор за предоставяне на услугата “достъп до данни от складово стопанство”, не обвързва Доставчика, включително в случаите, в които Доставчикът е потвърдил заявката на Клиента по реда на т. 4.8./1/, ако Клиентът не е изпълнил задължението си да приеме Общите условия и Правилата за защита на личните данни по реда  т. 4.5 и т. 4.6; 

4.22. „Онлайн Сървисиз“ ООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени или лични данни на Клиенти или техни представители при извършване на поръчки или сключване на договори онлайн, при приемане на Общите условия и/или Политиката за защита на личните данни, извършени от лица, нямащи право да представляват Клиента или други действия, извършени от лица, които нямат право да представляват Клиента и/или лицето, направило заявката.

4.23.Изпратеното съобщение на посочената от Клиента в договора електронна поща се счита получено от страната, до която е изпратено, от момента на постъпването му в информационната  система, обслужваща електронната поща на Клиента в съответствие с разпоредбата на чл. 10 ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

 

  1. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР I-CASH ЧРЕЗ ДИСТРИБУТОР

5.1./1/Доставчикът сключва договори с негови Дистрибутори, на които предоставя права да  сключват  договори с крайни Клиенти от свое име и за сметка на Доставчика, имащи за предмет предоставянето на права за ползване на Софтуер I-CASH.

/2/ Дистрибуторът със сключен договор с Доставчика по т.  5.1./1/, има право да сключва договори от свое име и за сметка на Доставчика за предоставянето на права за ползване на Софтуер I-CASH, характеристиките на който софтуер са посочени на уебсайта https://icash.bg/bg/.

/3/ В рамките на предоставените му права по сключения договор с Доставчика, Дистрибуторът може да сключва с крайните Клиенти и допълнителни споразумения към действащи договори с Клиенти в хипотезите и при наличие на условията за сключване на допълнителни споразумения, посочени в Раздел III от настоящите Общи условия; 

/4/ Дистрибутор по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, с което Онлайн Сървисиз ООД има сключени действащ договор по реда на т. 5.1./1/. Всички Дистрибутори, с които Доставчикът е предоставил права да сключват договори с Крайни клиенти по реда на т.т. 5.1./2/ и 5.1./3/, са посочени на  уебсайта на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/;

/5/ В сключените договори между Доставчика и Дистрибуторите, се определят условията, при които всеки Дистрибутор може да сключва договори или допълнителни споразумения към сключени договори с крайни Клиенти, както и възнаграждението, което всеки Дистрибутор получава във връзка със сключените договори. 

5.2./1/Договорите за предоставяне на правата за ползване на софтуера, респ. допълнителните споразумения към сключен договор, всеки Дистрибутор може да сключи с Клиент за пакети/планове, допълнителни опции и /или допълнителни услуги, предлагани на уебсайта на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/, към датата на сключване на договорите/допълнителните споразумения с крайните клиенти;

/2/ Договорите за предоставяне на правата за ползване на софтуера и/или Допълнителните споразумения към сключен договор, всеки Дистрибутор може да сключи с краен Клиент в редакцията и при условията, договорени с подписания договор между Онлайн Сървисиз ООД и Дистрибутора. Цените, които Доставчикът следва да получи от Дистрибутора за пакетите/абонаментните планове, допълнителни опции и/или допълнителни услуги, предоставени за ползване на крайните Клиенти по реда на ал.1 по-горе, се определят в подписаните Договори/Допълнителни споразумения между Доставчика и Дистрибутора и не зависят от цените, които крайният Клиент следва да заплати на Дистрибутора в конкретните договори по т. 5.1./1/ ;

/3/ Договорите за предоставяне на правата за ползване на софтуера и/или Допълнителните споразумения към сключен Договор, всеки Дистрибутор се задължава да сключва с краен Клиент при условията и при наличието на предпоставките на настоящите Общи условия на Онлайн Сървисиз ООД  за ползване на Софтуер I-CASH, освен в случаите, в които за условията на сключения Договор или Допълнително споразумение към сключен договор, се прилага постигнатата договореност в Договора между Доставчика и дистрибутора;

/4/ Договорите за предоставяне на правата за ползване на Софтуер I-CASH или Допълнителното споразумение към сключен Договор, Дистрибуторът може да сключи с крайния Клиент, само след като се е убедил от справка в съответния регистър /Търговски регистър или Регистър Булстат/, че Клиентът е вписан в съответния регистър, че посочените в договора наименование, ЕИК /Булстат/, седалище и/или лице, което го представлява, съответстват на вписаното в съответния регистър. 

/5/ Дистрибуторът сключва Договор/Допълнително споразумение с крайния Клиент, след като се е убедил, че Клиентът отговаря на изискванията на т. 1.7. /2/ от настоящите Общи условия и че лицето, което подписва договора от името на Клиента има правомощията да го представлява при сключването на Договора/Допълнителното споразумение, регистрацията на сайта  и извършването на другите действия във връзка с предоставянето на правата за ползване на Софтуер I-CASH в съответствие с разпоредбата на т. 1.10 от настоящите Общи условия.  

/6/ В случаите, в които при подписването на договора или допълнителното споразумение, Клиентът се представлява от лице, различно от лицето, което го представлява по съответния регистър, Клиентът представя на Дистрибутора оригинал на нотариално заверено пълномощно, от което Дистрибуторът следва да се убеди, че  физическото лице, което подписва от името на Клиента, е упълномощено от законния представител на Клиента, посочен в съответния регистър и че в съответствие с  представеното пълномощно, пълномощникът може да представлява Клиента при подписването на Договора/Допълнителното споразумение. В случаите, в които договорът от страна на Клиента се разписва от пълномощник, Дистрибуторът е длъжен да попълни данните на пълномощника в Договора като опише пълномощното /дата на издаване, номер на нотариална заверка и др. /, както и да прикачи копие от пълномощното към подписания договор с Клиента, върху което копие от пълномощно, представляващият клиента саморъчно е удостоверил верността с оригинала;   

5.2. Онлайн Сървисиз ООД е обвързан от всеки конкретен договор/допълнително споразумение, който Дистрибуторът е сключил с краен Клиент и клиентът има право на достъп до софтуера, допълнително избрани опции и/или допълнителни услуги,  от датата на прехвърлянето на Доставчика, на правата и задълженията по сключения  между Дистрибутора и краен Клиент договор/допълнително споразумение, и ако са налице всички посочени по-долу предпоставки:

5.2.1.Договорът/Допълнителното споразумение с краен Клиент, Дистрибуторът е сключил при наличието на всички условия и предпоставките на подписания между Доставчика и Дистрибутора договор и настоящите Общи условия;

5.2.2.Правата и задълженията по сключения с краен клиент договор/допълнително споразумение, са прехвърлени на Доставчика по реда и във формата, предвидени в Договора между Доставчика и Дистрибутора;

5.2.3. Доставчикът е получил от Дистрибутора оригинала на Договора/Допълнителното споразумение с крайния клиент, правата и задължения по който договор/допълнително споразумение,  са му прехвърлени по реда на т. 5.2.2.

5.2.4. Доставчикът е получил изцяло и авансово лицензионно възнаграждение/абонаментна такса за  ползването на софтуера във връзка с сключения конкретен договор/допълнително споразумение между Дистрибутора и крайния Клиент, в съответствие с договореното в Договора между Доставчика и Дистрибутора; 

5.2.5. На Доставчика е предоставена  цялата необходима във връзка с предоставяне на ползването на продукта I-CASH и/или допълнителните опции или услуги информация за Клиента в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия  за ползване на Софтуер I-CASH;

5.2.6. Дистрибуторът е изпълнил всички свои задължения за постигане на целите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на личните данни на физическите лица.

5.2.7. Неразделна част от подписания между Дистрибутора и Крайния клиент Договор/Допълнително споразумение са Общите условия на Онлайн Сървисиз ООД  за ползване на Софтуер I-CASH, като с подписването на договора/допълнителното споразумение Клиентът е заявил, че е запознат с Общите условия за ползване на Софтуер I-CASH, публикувани на уебсайта на Онлайн Сървисиз ООД https://icash.bg/bg/ към датата на подписването на договора/допълнителното споразумение, приема ги и  и е обвързан от тях при изпълнението на задълженията си договора, в т.ч. от всички изменения в Общите условия, обвързващи Клиента при условията на т. 2.3./2/ от Общите условия;

5.3. Цените, които Клиентът следва да заплати на Дистрибутора за пакетите/абонаментните планове, допълнителни опции и/или допълнителни услуги, предоставени за ползване на крайните Клиенти по реда на т.т. 5.1./2/ и/или 5.1./2/, се определят в подписаните Договори/Допълнителни споразумения между Дистрибутора и Крайния Клиент;

5.4. В деня на сключването на договор с краен клиент, Дистрибуторът  е длъжен да подпише като Прехвърлител и изпрати на Доставчика за подпис, Договор за прехвърляне на Доставчика на правата и задължения по подписания с крайния клиент Договор/Допълнително споразумение за предоставяне на правата за ползване на Софтуер I-CASH, който Договор за прехвърляне на правата и задълженията, следва да е подписан и от крайния клиент. Договорът за прехвърляне на права и задължения, Дистрибуторът се задължава да изпрати на Доставчика ведно с подписания Договор/Допълнително споразумение с крайния клиент, правата и задълженията по който се прехвърлят на Доставчика с Договора за прехвърляне на права и задължения.

5.5. /1/В деня на сключването на договора/допълнителното споразумение  с крайния Клиент, Дистрибуторът е длъжен да заплати по банковата сметка на Доставчика дължимото на Доставчика лицензионното възнаграждение/абонаментна такса в съответствие с избрания от Клиента пакет, допълнителни опции и/или допълнителни услуги и договореното в Договора между Доставчика и Дистрибутора;

/2/ Получаването на сумата по ал. 1 /първа/ от Доставчика,  е условие за подписване от страна на Доставчика на Договора за прехвърляне на права и задължения и за осигуряване на достъп на Клиента за ползването на софтуера, в съответствие с пакета/плана, допълнителните опции и/или допълнителни услуги, за които е сключен договора/допълнителното споразумение с крайния Клиент;

/3/ В подписания между Доставчика и Дистрибутора Договор по т. 5.1 /1/, са посочени всички дейности, които Дистрибуторът следва да изпълни, срещу договореното възнаграждение, в това число: 

5.5.3.1.Да информира крайните клиенти за възможностите на Софтуер I-CASH

5.5.3.2.Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или крайния клиент при отстраняване на възникнали проблеми с ползването на софтуера, включително при необходимост чрез посещение на място в търговския обект на крайния клиент.  

5.5.3.3.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуални проблеми при ползването на продукта от крайни клиенти;

5.5.3.4.Да изпълнява всички задължения за постигане на целите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на личните данни на физическите лица.

5.6.. Доставчикът осъществява еднократно обучение на всеки Дистрибутор, в рамките на което го запознава с продукта, функционалните му възможности и начина на ползването му.   

5.7./1/Всеки Дистрибутор има задължението да извършва възложената му работа по дистрибуцията на софтуера лично и с грижата на добрия стопанин. 

/2/ Дистрибуторът не може да възлага изпълнението на възложената с  договора по т.5./1/ работа на трети лица;

/3/ Дистрибуторът се задължава да изпълни точно възложената му с  подписания с Доставчика договор работа, да не се отклонява от възложената му с договора по т. 5.1 /1/ поръчка и договорените с договора задължения във връзка с извършването й. 

/4/ Всеки Дистрибутор има задължението да уведомява Доставчика  за всеки сключен от него договор или допълнително споразумение с краен Клиент, както и да изпълнява дадените му от Дистрибутора указания във връзка с изпълнението на поръчката;

/5/Дистрибуторът се задължава да издава фактури на крайните Клиенти за извършените в полза на Дистрибутора плащания във връзка с ползването на софтуера. 

5.8.Дистрибуторът има право да се информира по всяко време относно изпълнението на поръчката и да дава указания на Дистрибутора относно изпълнението на договора по т. 5.1 /1/ и всеки договор или допълнително споразумение с краен Клиент. 

5.9. /1/Във връзка с изпълнение на задължението по т. 5.2.2., Дистрибуторът прехвърля на „Онлайн Сървисиз“ ООД, правата и задълженията си по Договора/Допълнителното споразумение, подписани с крайния Клиент,  без задълженията по Договора с крайния Клиент, свързани с поддръжката, инсталацията и/или интеграцията на софтуера, които задължения след прехвърлянето на правата и задълженията на „Онлайн Сървисиз“ ООД, Дистрибуторът продължава да изпълнява и по отношение на които остава страна по договора с крайния клиент.

/2/Доставчикът е длъжен да приеме правата и задълженията по подписаните с крайния Клиент Договор или Допълнително споразумение, само ако са налице всички предпоставки на настоящите Общи условия и на подписания между Дистрибутора и Доставчика договор по т. 5.1./1/. Приемането на правата и задълженията по Договора за прехвърляне на права и задължения, се извършва от датата на подписване на Договора за прехвърляне на права и задължения от Доставчика.

/3/ Доставчикът може да се откаже от предоставянето на правата върху софтуера, без да търпи санкции за това, ако се окаже, че при сключване на договора/допълнителното споразумение не е била налице някоя от предпоставките на т.т. 1.7 или 5.2 от настоящите Общи условия. 

 

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1./1/ Текстовете на настоящите Общи условия намират приложение, когато отделните договори/допълнителни споразумения препращат към тях. 

/2/ При противоречие между настоящите Общите условия и договореното в подписаните договори/допълнителни споразумения с крайни Клиенти и/или договори между Доставчика и Дистрибутор, се прилага договореното в отделните договори/допълнителни споразумения, страна по които е Доставчика. 

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация