fbpx
Издаване на сборна фактура


сборна фактура 1

Не веднъж сме обсъждали спецификите при издаване на фактура от Търговски и складов софтуер I-CASH. Както знаем, законовото изискване за издаване на такъв тип документ е пет дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката. Днес ще разгледаме по-специфична хипотеза, която се отклонява от това правило, а именно издаване на сборна фактура.

Сборна фактура 2

Какво представлява сборната фактура? 

Сборната фактура е данъчен документ, който може да бъде издаден от данъчнозадължено лице за извършени от него няколко доставки на стоки и услуги към един и същ купувач. 

Важно условие е сборната фактура да бъде издадена в указаните, според българското законодателство срокове, а именно:

 • За продажби, осъществени на територията на България, не по-късно от последния ден на месеца, през който са били извършени доставките на стоките и услугите; 
 • За продажби, осъществени на територията на държава-членка на Европейския съюз не по-късно от 15-то число на следващия месец, предхождащ този през който са били извършени доставките на стоките и услугите; 

Сборна фактура 3

Какво е сборна фактура, според българското и европейското законодателство?

Терминът “сборна фактура” е познат не само в българското законодателство, но и в това на Европейския съюз. 

Къде можем да открием термина “сборна фактура” в актовете на Европейския съюз”?

 Директива 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година задължава държавите- членки да осигурят ред, по който данъчнозадължените лица да издават такъв тип документ- “сборна фактура”, който да отразява подробно няколко отделни доставки на стоки или услуги.

Разпоредбите на този акт влизат в сила на 1 януари 2013г. и касаят непряко българските граждани.

Сборна фактура 4

“Сборна фактура”, според българското законодателство

Пряка последица от горепосочената директива на Европейския съюз е изменение и допълнение на Закона на данък върху добавена стойност в сила от 1 януари 2013г., което гласи:

Чл. 113. ал. 13: 

“За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 – 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки – в срока по ал. 5.”

Сборна фактура 5

Издаване на сборна фактура в I-CASH

Чрез складов софтуер I-CASH можете да генерирате сборна фактура към извършени операции тип “продажба” и “доставка”.

Тази функционалност е достъпна  единствено до потребители тип “мениджър” и “счетоводител”. Може да бъде активирана от потребител “мениджър” в меню “настройки”, подменю “потребители”. По-подробна информация за потребителските можете да видите в нашата статия “Какви права и роли имат потребителите в I-CASH?”.  

Проследете процеса по активиране на това правомощие в нашия видеоклип: 

Издаване на сборна фактура при продажба

След активирането на ролята “сборна фактура” мениджърът или счетоводителят получава правомощието да генерирате сборна фактура от вече съществуващи продажби. Изберете меню “Документи”, подменю “Списък-фактури”.

Натиснете бутона “Сборна фактура”.

Сборна фактура 6

Важно условие, за да генерирате сборна фактура е вече да имате извършени продажби с документ тип “стокова разписка” към един и същ контрагент, спазвайки законовите изисквания, които посочихме по-горе. 

Контрагентът може да бъде предварително зададен в продажбите или да бъде посочен към момента на генериране на фактурата. Възможна е хипотеза, при която в момента на генериране на сборната фактура някои продажби са към определен контрагент, а други нямат посочен.

Сборна фактура 7

Попълнете зададените критерии, които се отнасят до тези вече извършени продажби, а именно

 • Обект– В кой са се извършили? 
 • Контрагент– На кого сте го доставили? (възможно е да няма посочен контрагент) 
 • От дата/ до дата– В какъв времеви диапазон са извършени тези продажби? Напомняме, че според българското законодателство можете да генерирате сборна фактура единствено за продажби, извършени не по-късно от последния ден на текущия месец. 

Сборна фактура 9

В нашия случай сме извършили три продажби към купувач “Тестов контрагент ЕООД” този месец в нашия обект 1, но не сме му издали фактура. Тъй като той ни е редовен клиент, желае в края на всеки месец да получи сборна фактура. 

За да филтрираме всички покупки към “Тестов контрагент ЕООД” избираме: 

 • Обект- “Обект 1” 
 • Контрагент- “Тестов контрагент ЕООД” 
 • От дата/ до дата- от началото на текущия месец до днес; 

Сборна фактура 10

Маркирайте всяка продажба, която желаете да присъства във вашата сборна фактура. В случай, че искате артикулите да са сортирани по артикули моля натиснете “Групиране на артикули”. 

За да продължите извършването на операцията натиснете бутона “Генерирай сборна фактура”. Избирайки го, ще ви се визуализира нова страница с реквизитите на новата сборна фактура: 

Сборна фактура 11

 

Натиснете бутона “Запази”, за да завършите операцията. След като изберете този бутон вече имате възможността да принтирате/ изпратите сборната фактура : 

Сборна фактура 13

След като издадохме сборна фактура към продажбите на контрагент “Тестов контрагент ЕООД” вече в меню “Документи”, подменю “Списък фактури” и в меню “Операции”, подменю “Продажби” се визуализират няколко продажби с един и същ номер на фактурата (тъй като тя е обща- сборна фактура):

Сборна фактура 15

Издаване на сборна фактура при доставка

I Метод: Сборна фактура след извършени доставки 

Този метод е изключително сходен на генерирането на сборна фактура при продажба. Тук отново потребителят трябва да има активирани правомощия, за да има достъп до бутон “Сборна фактура”. В този случай, тази функционалност се намира в меню “Документи”, подменю “Списък фактури-доставки”. 

Единствената разлика в методиката на генериране на фактурата е, че трябва да въведе “Номер на фактура” в новата сборна фактура.

Проследете целият процес в нашия видеоклип: 

II Метод: Издаване на сборна фактура по време на доставка 

За разлика от сборната фактура при продажба, сборната фактура при доставка не е задължителен данъчен документ, а е създадена да улесни Вашата работа.

Именно заради това, имате възможността да генерирате сборна фактура за доставка, дори и по време на извършване на доставката. 

За да генерирате сборна фактура по този метод не е необходимо да имате допълнителни правомощия, както при първия подход.

Този подход е удобен в случай, че имате голяма доставка от даден контрагент и нямате възможност да я заприходите в рамките на ден. 

Сборна фактура 20

Как се прави?

Към момента на генериране на сборната фактура вече трябва да имате създадена доставка с документ тип фактура. 

 1. Започнете операция на нова доставка 
 2. Въведете същия контрагент като този в предходната фактура, към която искате да генерирате сборната фактура. 
 3. Въведете същия номер на фактура като този в предходната фактура, към която искате да генерирате сборната фактура. 
 4. Въведете същата дата като този в предходната фактура, към която искате да генерирате сборната фактура. 
 5. Завършете доставката по стандартния метод. 

Сборна фактура 35

Независимо по кой метод създавате сборната фактура, оттук нататък променяйки номера или датата на една от фактурите се изменят аналогично номерата или дататe и на останалите доставки. 

I-CASH е Търговски и складов софтуер. Чрез него можете да продавате, да доставяте, да издавате данъчни документи като фактура, сборна фактура, кредитно известие и т.н. По този начин имате възможност да подобрите Вашия бизнес! Уверете се сами! 

Регистрирайте се на: www.icash.bg и получете един месец безплатен достъп до програмата!

Безплатна консултацияБезплатна консултацияБезплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация
Безплатна консултация