София, ул. Тинтява 15-17
Blog
Learn first

Learn first the latest added functionality to i-cash. Watch for new things that will be useful to your business.

СУПТО - изисквания и специфики

Защо и как работи един СУПТО

Added: 9/20/19 5:51 AM
СУПТО - изисквания и специфики

Какво е СУПТО ?

Дефиниция – извадка от ЗДДС:

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Дефиниция - извадка от Наредба Н-18 :

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

 

Каква е разликата между СУПТО и не – СУПТО софтуер ?

Ползвате софтуер, през който отразявате продажби в брой - този софтуер трябва да е СУПТО и да отговаря на всички изисквания на Наредба Н-18.

- - -

В статията ще поменстим и списък с най - често задаваните въпроси относно СУПТО. Тези въпроси са задавани от наши клиенти на колегите от отдел поддръжка.

Какво вижда НАП ?

Широко разпространеното мнение, че НАП ще вижда всичко и по всяко време е доста преувеличено. В Наредба Н-18 е описано , че трябва да бъде създаден одиторски профил по аналог с администратор, но само с права за четене. Във всеки един СУПТО софтуер има отделна секция (модул), в която са ситуирани всички таблици с данни (справки), до които НАП искат ауторизиран достъп. И всичко това разбира се става единствено и само със съгласието на ползвателя на СУПТО.

Задължително ли е да ползвам СУПТО ?

Отговорът е „НЕ“.

Но трябва да се съобразите с много неща , за да не се, окаже че се опитвате да заобиколите исикванията. Основно правило е да работите само по банков път. Така не попадате под ударите на наредбата и нямате нужда от софтуер за управление на продажбите. Но дори и една продажба в брой през годината между тези по банков път вече Ви задължава да ползвате такъв. Фирмите , които няма да ползват СУПТО и ще работят само с касов апарат трябва да се съобразят с задъпжителните реквизити на една касова бележка.

С какво трябва да се съобразявам работейки със СУПТО ?

Клиентите преминаващи от не - СУПТО към СУПТО софтуер изпитват редица трудности. Те трябва да се заредят с търпение и да се научат да работят с такъв вид програми, които се различават от досега ползваните от тях.

  • Изключително важно е да се отбележи, че след като веднъж е свъразан касовия апарат той не трябва да се ползва повече ръчно.
  • Веднъж финализирана продажба (т.е. принтиран касов бон) не може да бъде редактирана. Редакцията е под формата на сторно операция.
  • СУПТО софтуера пази история на промените правени в него. За повече информация вижте Наредба Н-18.
  • В СУПТО софтуера нищо не изчезва или изчиства. Имате възможност да анулирате част от операциите или номенклатурите , но софтуерът е длъжен да ги запази като анулирани.
  • СУПТО софтуера пази история на т.н. частично анулирани продажби. Т.е когато е започната продажба и към нея е добавен артикул и след това този артикул е премахнат от продажбата - софтуерът трябва да запази тази операция.
  • СУПТО прави автоматичен архив на 24 часа. Това осначава, че не може да се коригира търговска операция въведена преди създаването на архива. Тази операция се анулира и се въвежда отново. Ако говорим за доставка : количествата се заприхождават в деня на новото въвеждане.
  • СУПТО изисква въвеждане и визуализация на три имена на потребител. - "Чл. 52л. (Нов- ДВ, бр.80 от 2018 г.) Лицата по чл. 118, ал.18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли."
  •  

п.с. тази статия ще бъде допълвана от администратор на сайта.